FSPUB‎ > ‎Student FSPUB‎ > ‎Ghidul studentului‎ > ‎Ghid de scolaritate‎ > ‎

Proceduri de școlaritate

Debutul anului universitar: înscrierea administrativă

În primele zile ale lunii octombrie, sunteți invitat(ă) la Secretariat pentru a parcurge procedurile necesare înscrierii în noul an universitar.
După ce completați FIȘA DE ÎNSCRIERE (Licența/Master) și CONTRACTUL DE STUDII (Licența/Master), secretariatul vă eliberează sau, după caz, vă vizează carnetul de student și legitimația de transport.

Carnetul de student

Carnetul de student reprezintă dovada statutului dumneavoastră de student FSPUB. El vă permite accesul la toate facilitățile Universității din București, precum și la Biblioteca Centrală Universitară (sediul central și filiala Științe Politice).

Legitimația de transport

Legitimația de transport vă permite să beneficiați de reducerile acordate studenților cu vârsta mai mică de 26 de ani la utilizarea mijloacelor de transport în comun și a căilor ferate.

Calendarul înscrierii administrative

Pentru a facilita munca Secretariatului și a economisi propriu dumneavoastră timp, vă rugăm să respectați următorul calendar:

LICENȚA    
 Anul I Anul II   Anul 3
 24-27 octombrie  21-22 octombrie  18-20 octombrie
MASTER    
 Anul I  Anul II  
 24-27 octombrie  18-20 octombrie  
DOCTORAT    
 Anul I  Anul II  Anul 3
 24-27 octombrie  21-22 octombrie 18-20 octombrie 

Taxe de studii

Cuantumul taxei de studii pentru fiecare ciclu de studii este stabilit anual și validat de Senatul Universității din București. Înmatricularea pe un loc cu taxă se face în urma concursului de admitere, la cerere sau în urma procedurii anuale de reclasificare a studenților. 
În anul universitar 2009-2010, taxele de studii pentru un an școlar sunt următoarele.   

Cuantumul taxelor de studii

 LICENȚA MASTER   DOCTORAT
 3100 lei  3500 lei  5000 lei

Achitarea taxei de studii

Taxele de studii se achită la casieria Universității din București, situată în sediul Rectoratului, Bulevardul Elisabeta, nr. 36-46, în primele 30 de zile ale fiecărui semestru: 1-30 octombrie, respectiv 1-30 martie
În același interval, depuneți dovada achitării taxei la Secretariatul FSPUB.

Studenţii înmatriculați pe locuri cu taxă care nu achită taxa de studii în perioada indicată sunt scoşi din evidenţele Universităţii din Bucureşti. 

În cazul în care studentul scos din evidenţă achită taxa de studii şi depune la secretariat dovada achitării taxei până la data de 30 noiembrie, pentru primul semestru, respectiv 30 aprilie, pentru semestrul al doilea, acesta/aceasta îşi va relua calitatea de student, cu avizul conducerii Facultăţii şi cu aprobarea Rectoratului. 

Studenţii scoşi din evidenţele Universităţii din Bucureşti care depăşesc perioada stabilită mai sus sunt exmatriculaţi. Ei pot fi reînmatriculaţi la cerere în anul universitar următor.

Calendarul achitării taxelor de studii

   Perioada de achitare a taxei de studii  Perioada de grație
 Semestrul I  1-30 octombrie  1-30 noiembrie
 Semestrul II  1-30 martie  1-30 aprilie

Reeșalonarea taxei de studii

În cazul în care considerați că nu puteți respecta calendarul stabilit de Universitate, puteți solicita conducerii FSPUB aprobarea unui calendar personalizat de achitare a taxei de studii. Cererea de reeșalonare a taxei trebuie adresată Decanului și depusă la secretariat în limitele perioadei de achitare a taxei de studii. Altfel, ea nu va putea fi luată în considerare.

Examinarea, reexaminarea și mărirea notei

Evaluarea studenților are loc pe parcursul întregului an academic, potrivit formelor și criteriilor specificate în fișa fiecărui curs (consultați și secțiunea dedicată sistemului de credite transferabile).
Pentru fiecare disciplină prevăzută în planul de studii, care se încheie cu nota obţinută (la examen, verificare, proiect, practică etc.), se atribuie un număr de credite care oglindeşte timpul consumat pentru pregătire. Promovarea examenului implică şi acordarea pachetului de credite prevăzute pentru disciplina respectivă. Pachetul (numărul) de credite alocat unei discipline nu este divizibil.

Examinările finale pentru disciplinele din planul de studii au loc în sesiunile de examinare ce urmează fiecărui semestru. Pentru studenții care nu se prezintă la examenele planificate în sesiunea respectivă se trece "absent" în catalogul de examen.

Restanțe

Dacă la examenul final al unei discipline în sesiunea ce urmează semestrului în care a fost organizat cursul nu ați obținut o notă de trecere sau nu v-ați prezentat, puteți cere reexaminarea. Pentru ciclurile de studii de licenţă şi masterat, la fiecare disciplină, vă puteți prezenta la examene de cel mult două ori în regim gratuit.

Dacă, după cele două examinări, nu ați reușit să obțineți o notă care să vă asigure promovarea, puteți solicita o a treia examinare achitând taxa aferentă acesteia (20 lei) la casieria Universității din București și prezentând dovada Secretariatului.

Dacă cea de-a treia examinare implică depășirea duratei ciclului de studii, nu puteți beneficia de această posibilitate decât în cadrul unui semestru suplimentar cu taxă la care aveți acces în măsura în care îndepliniți condițiile de promovare
(consultați și secțiunea dedicată sistemului de credite transferabile).

Aveți dreptul să vă prezentați la examenul de restanță în toate cele trei sesiuni de examene stabilite prin structura anului universitar (în lunile ianuarie-februarie; mai-iunie; septembrie).

Anul de studii se consideră încheiat atunci când ați promovat toate disciplinele prevăzute în planul de studii pentru anul universitar
în care sunteți înscris(ă) şi dacă ați acumulat numărul de credite stabilit pentru fiecare curs. Dacă aveți restanțe, veți fi înscris în anul de studii superior ca restanţier.

Mărirea notei

Dacă ați promovat toate disciplinele din programul de studii aferent anilor parcurși, dar nu sunteți mulțumit(ă) de unele note obținute, puteți solicita reexaminarea în vederea măririi notei la cel mult trei discipline din anul universitar în care sunteți înscris(ă) achitând taxa aferentă fiecărei examinări (20 lei) la casieria Universității din București și prezentând dovada Secretariatului. Nu puteți cere, așadar, măriri de note pentru disciplinele din anii precedenți.
Reexaminarea în vederea măririi notei este posibilă numai dacă ați promovat toate examenele prevăzute în planul de studii pentru anul universitar
în care sunteți înscris(ă).

Examenul de mărire a notei se desfășoară în fața unei comisii speciale din care face parte, în mod obligatoriu, titularul disciplinei.


Reclasificarea anuală a studenților

Locurile finanțate din bugetul național al educației se redistribuie anual în funcție de performațele academice ale studenților, precum și în funcție de situația socială în care se află aceștia, știind că 15% din aceste locuri sunt rezervate studenților care se află într-o situație socială gravă. 


Alegerea temei și a coordonatorului lucrării de final de studii

Lucrarea de licență

În anul II al ciclului de licență, va trebui să vă alegeți tema și coordonatorul lucrării de licență. Pentru a cunoaște exigențele formale și de conținut ale lucrării de licență, consultați Ghidul de redactare.

Vă este recomandat așadar ca, încă de la începutul anului universitar, să consultați cu atenție domeniile de interes și competență ale cadrelor didactice, să reflectați asupra propriului dumneavoastră interes academic și să discuțați cu profesorii asupra pertinenței și oportunității temei pe care ați dori să o explorați.

O dată ce v-ați decis asupra temei și asupra coordonatorului, sunteți invitat(ă) să depuneți la Secretariat, în perioada 1-30 aprilie, formularul de alegere a temei de licență purtând avizul coordonatorului ales. 

Coordonatorul lucrării de licență va evalua, pe parcursul semestrului II al ultimului an de studii, efortul dumneavoastră intelectual și vă va nota în consecință la disciplina Seminar de metodă, înscrisă în foia dumneavoastră matricolă și creditată cu 5 ECTS obligatorii pentru absolvire.  

Lucrarea de dizertație

Ca student(ă) al ciclului de Master, ați fost admis(ă) pe baza unui proiect de cercetare. Prin urmare, încă de la începutul ciclului de studii masterale, sunteți invitat(ă) să identificați profesorul care vă va coordona efortul intelectual pe durata celor doi ani de studii și să depuneți la Secretariat, în perioada 1-30 noiembrie, formularul de alegere a temei de dizertație purtând avizul coordonatorului ales.

Coordonatorul lucrării de dizertație va evalua, în fiecare semestru al ciclului de master, efortul dumneavoastră intelectual și vă va nota în consecință la disciplinele Seminar de cercetare I-IVînscrise în foaia dumneavoastră matricolă și creditate fiecare cu 2 ECTS obligatorii pentru absolvire.  

Absolvirea

Ciclul de licență

După ce ați acumulat cele 180 de ECTS necesare absolvirii, sunteți invita(ă) să vă înscrieți la examenul de finalizare a studiilor de licență în perioada 21 ianuarie - 10 februarie pentru sesiunea din februarie, respectiv 20-24 iunie, pentru sesiunea din iunie.

Dosarul de înscriere conține următoarele piese:
 • cerere tip de înscriere la examenul de licenţă, avizată de coordonatorul lucrării;
 • două fotografii tip paşaport;
 • Diploma de bacalaureat în copie legalizată (îi invităm pe studenții care ocupă locuri subvenționate să vină la secretariat, din timp, pentru a face schimbul de diplome); 
 • copie legalizată a certificatului de naştere (în cazul în care documentul nu se mai află în dosarul de şcolaritate al studentului);
 • un exemplar din lucrarea de licență pe suport de hârtie și pe CD: exemplarul imprimat va avea ca primă pagină Declarația pe onoare privind autenticitatea textului, legată în corpul lucrării; 
NOTĂ: Lucrarea de licență trebuie trimisă pe adresa de e-mail secretariat@fspub.unibuc.ro cu subiectul ”Lucrare de licență/titlul lucrării/numele și prenumele studentului”, înainte de a face înscrierea propriu-zisă la secretariat
 
NOTĂ: Fişa de lichidare nu mai este necesară pentru înscriere.
Formularul poate fi descărcat de pe site atunci când veți dori să ridicați diploma de la Biroul Acte de Studii al UB. 
 
Ciclul de master
După ce ați acumulat cele 120 de ECTS necesare absolvirii, sunteți invita(ă) să vă înscrieți la examenul de finalizare a studiilor de master în perioada 21 ianuarie - 10 februarie pentru sesiunea din februarie, respectiv 20-24 iunie, pentru sesiunea din iunie. 

Dosarul de înscriere conține următoarele piese:
 • cerere tip de înscriere la examenul de dizertație, avizată de coordonatorul lucrării;
 • două fotografii tip paşaport;
 • Diploma de bacalaureat în copie legalizată (îi invităm pe studenții care ocupă locuri subvenționate să vină la secretariat, din timp, pentru a face schimbul de diplome); 
 • Diploma de licență în copie legalizată (îi invităm pe studenții care ocupă locuri subvenționate să vină la secretariat, din timp, pentru a face schimbul de diplome); 
 • copie legalizată a certificatului de naştere (în cazul în care documentul nu se mai află în dosarul de şcolaritate al studentului);
 • un exemplar din lucrarea de dizertație pe suport de hârtie și pe CD: exemplarul imprimat va avea ca primă pagină Declarația pe onoare privind autenticitatea textului, legată în corpul lucrării 
NOTĂ: Lucrarea de dizertație trebuie trimisă pe adresa de e-mail secretariat@fspub.unibuc.ro, cu subiectul ”Lucrare de dizertație/titlul lucrării/numele și prenumele studentului”, înainte de a face înscrierea propriu-zisă la secretariat.
 
NOTĂ: Fişa de lichidare nu mai este necesară pentru înscriere.
Formularul poate fi descărcat de pe site atunci când veți dori să ridicați diploma de la Biroul Acte de Studii al UB.
 

Solicitarea semestrelor suplimentare
Dacă, după parcurgerea anilor de studii ai ciclului urmat, nu ați reușit să acumulați numărul de credite necesare absolvirii, dar depășiți pragul minim de 155 ECTS la ciclul de Licență, respectiv 105 ECTS la ciclul de Master (consultați pagina dedicată sistemului de credite transferabile), puteți solicita prelungirea școlarității cu unul sau două semestre suplimentare, supuse regimului taxelor de studii.

În acest sens, trebuie să înaintați o cerere scrisă Secretariatului FSPUB în perioada 1-15 septembrie. În cazul în care cererea dumneavoastră este aprobată, trebuie să depuneți la Secretariat dovada achitării taxei de studii urmând calendarul precizat la capitolul Taxe de studii.

Reînmatricularea

Dacă ați cerut exmatricularea sau ați fost exmatriculat(ă), puteți cere conducerii FSPUB reînmatricularea și recunoașterea parcursului universitar acumulat, folosind formularul tip, înaintat Secretariatului în perioada 1-15 septembrie.

Notați că, în cazul în care cererea dumneavoastră este aprobată, veți fi reînmatriculat(ă) în regim cu taxă (consultați capitolul Taxe de studii).