FSPUB‎ > ‎Student FSPUB‎ > ‎Ghidul studentului‎ > ‎Ghid de scolaritate‎ > ‎

Sistemul de credite transferabile

Ce sunt creditele transferabile?
Cunoscut sub denumirea ECTS (European Credit Transfer System), sistemul creditelor transferabile a fost adoptat de FSPUB începând cu anul universitar 1998-1999, pentru a facilita mobilitatea intra-europeană a studenților săi.

Unitățile ECTS măsoară volumul săptămânal de studiu cerut fiecărui student pentru validarea unui curs sau seminar din programul de studii. 

Fiecărui curs, respectiv seminar îi este alocat un pachet ECTS al cărui cuantum variază în funcție de ciclul de studii, licență, master, respectiv doctorat. Pachetele ECTS nu sunt divizibile. 
Astfel, cursurile ciclului de Licență valorează de regulă 5 ECTS. Aceasta înseamnă că, pe lângă cele 3 ore petrecute în sala de curs, studentul trebuie să mai aloce săptămânal acelui curs sau seminar, în mod convențional, cel puțin două ore de studiu individual pentru parcurgerea bibliografiei obligatorii, pentru redactarea lucrărilor semestriale sau pentru pregătirea intervențiilor solicitate de profesor. 

Cuantumul pachetelor ECTS crește natural odată cu avansarea într-un ciclu superior (7 ECTS/curs la ciclul de Master; 12 ECTS/curs la ciclul de Doctorat), studiile avansate impunând studenților un volum de studiu individual mai ridicat. 
 
Știind că un semestru de studii valorează 30 ECTS, studenții trebuie așadar să rezerve studiului cel puțin 30 de ore în fiecare săptămână, dintre care numai o parte în sala de curs. 

Cum acumulez pachetele ECTS?

Acumularea pachetelor ECTS alocate fiecărui curs depinde de măsura în care respectați exigențele stabilite de titularii disciplinelor din planul de studii și înscrise în fișa cursului. 
Titularul cursului/seminarului poate poate condiționa acordarea creditelor de o anumită frecvență la curs/seminar, de redactarea unor lucrări de semestru, de participarea la proiecte în echipă etc.
 
Dacă respectați cerințele titlularului disciplinei, acesta va considera că ați depus un efort suficient pentru ca prestația dumneavoastră pe parcursul semestrului să poată fi evaluată într-o notă finală.  
Atenție însă, evaluarea cantitativă a efortului dumneavoastră nu coincide cu judecarea calității efortului depus.  

Cum recuperez pachetele ECTS?

În cazul în care nu ați respectat exigențele cursului/seminarului, primiți calificativul F (fără credite) și sunteți obligat(ă) să reluați integral cursul/seminarul în anul universitar următor, în semestrul în care acesta este prevăzut în planul de studii.
Pentru a cunoaște modalitățile prin care puteți solicita recuperarea unui curs/seminar, consultați Procedurile de școlaritate.

Câte credite sunt necesare promovării în anul următor?

Un an de studii (două semestre) valorează în regim normal 60 ECTS.
Promovarea într-un an superior poate avea loc și în cazul în care nu ați acumulat numărul maxim de credite, dar ați reușit totuși să obțineți un număr minim de credite, așa cum este precizat în tabelul de mai jos.

 Ciclul  Anul de studii  Standard  Minim ECTS necesar promovării în anul superior
 Licența  I  60  20
   II  120  70
   III  180  155*
 Master  I  60 45
   II  120  105*
 Doctorat  I  60  
   II  120  
   III  180  

Acumularea a cel puțin 155 ECTS după parcurgerea celor trei ani ai ciclului de Licență, respectiv a cel puțin 105 ECTS după parcurgerea celor doi ani ai ciclului de Master vă dă posibilitatea să vă prelungiți școlaritatea cu maxim două semestre suplimentare în vederea recuperării creditelor necesare absolvirii.
Semestrele suplimentare sunt supuse regimului taxelor de studii valabil pentru ciclul de studii pe care îl urmați.

Ce se întâmplă cu creditele acumulate în timpul mobilității Erasmus?

De-a lungul parcursului dumneavoastră universitar, aveți posibilitatea, o singură dată, să solicitați participarea la programul de schimburi universitare intra-europene Erasmus

În semestrul petrecut la universitatea europeană de destinație, aveți obligația de acumula cel puțin 30 ECTS, dar nu mai mult de 35 ECTS.
Aceste credite, atașate disciplinelor urmate si notelor obținute, vă sunt automat transcrise în foia dumneavoastră matricolă.
Creditele acumulate peste pragul de 35 ECTS, vă sunt recunoscute și transcrise în regim de discipline facultative.

Îmi pot fi recunoscute creditele acumulate la școli de vară, programe intensive sau alte activități academice?

Ați participat la o școală de vară sau la un program intensiv de cursuri organizat de o universitate europeană în domeniul științelor politice ale căror activități au fost cuantificate în sistemul ECTS. Puteți solicita recunoașterea acestor credite și transcrierea lor în foaia dumneavoastră matricolă, adresând o cerere motivată Consiliului FSPUB. 
Consiliul FSPUB va evalua cererea dumneavoastră și îi va răspunde pozitiv numai în măsura în care va considera că formația primită poate suplini o parte din formația dispensată în cadrul Facultății.  

Câte credite sunt necesare absolvirii?

 Ciclul ECTS necesare absolvirii 
 Licența  180
 Master  120
 Doctorat  180