FSPUB‎ > ‎Student FSPUB‎ > ‎Mobilități universitare‎ > ‎

Mobilitățile ERASMUS prezentare generală

Cine poate candida pentru selecţia Erasmus?

Pentru a putea candida la selecţia Erasmus trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii:
 • Să fiţi cetăţean român sau cetățeanul altei țări, cu rezidență temporară sau permanentă în România, eliberat de autoritățile române competente, şi înmatriculat la Universitatea din Bucureşti la cursuri regulate (la zi);
 • Să fiţi înmatriculat ca student la unul din ciclurile de studii organizate de FSPUB (licenţă, master sau doctorat) în momentul selecţiei şi pe durata stagiului Erasmus;
 • În cazul studenţilor ciclului de licenţă, să fi absolvit cel puţin un an de studii în momentul începerii mobilităţii;
 • Doctoranzii beneficiari de burse finanțate din fonduri structurale nu pot efectua stagii Erasmus, conform contractului încheiat între Universitatea din București și ANPCDEFP (evitarea dublei finanțări din fonduri europene);
 • Să aveţi performanţe academice bune, să fiți integraliști după ultima sesiune de examene şi să fi acumulat integral numărul de ECTS corespondente semestrelor deja parcurse; 
 • Să nu fi beneficiat de un alt stagiu ERASMUS, cu sau fără suport financiar;
 • Să stăpâniţi limba în care se desfăşoară studiile la Universitatea de destinaţie.

Unde pot studia prin programul Erasmus ?

Puteţi alege orice universitate cu care FSPUB a închiat un contract instituţional bilateral.
FSPUB este una dintre facultăţile din România cu cel mai mare număr de contracte şi de schimburi universitare Erasmus.

Universitati partenere


Câte burse Erasmus sunt disponibile? 

Numărul mobilităţilor studenţeşti disponibile în fiecare an universitar pentru fiecare ciclu de studii este stabilit prin contractul instituţional. 

Acest număr este condiţionat însă şi de finanţarea publică prevăzută pentru anul universitar în cauză.

Din păcate, datorită diminuării finanțării publice, numărul mobilitaților Erasmus disponibile a scăzut de la an la an. 

Astfel, după un record de 82 de mobilități inter-universitare înregistrate de FSPUB în anul 2006, numai 38 de studenți au efectuat un stagiu Erasmus în anul 2009-2010 în universități europene. 
În ce limbă voi studia?

Studiile au loc, de regulă, în limba universității de destinație. Tocmai de aceea, FSPUB testează competența lingvistică a studenţilor săi.

În universităţile din Polonia, Lituania şi Suedia se poate studia în limba engleză, însă cunoașterea limbii locale facilitează extrem de mult integrarea în spațiul universitar și reușita academică. În celelalte universităţi non-francofone (Finlanda, Germania, Italia, Spania, Turcia) este posibil să fie oferite cursuri în limba engleză, dar numărul acestora este încă limitat. 

Care sunt universităţile cele mai căutate? 

Universităţile cele mai căutate sunt cele din spaţiul francofon – Franţa (în special Institut d'Etudes Politiques din Bordeaux, Marseille, Rennes, Toulouse), Belgia (Universitatea Liberă din Bruxelles), urmate de cele din Suedia şi Polonia, unde studiile se fac în limba engleză, cele din Italia (în special Bologna, Florenţa) şi cele din Spania (Barcelona, Madrid).

Care este durata grantului? 

Durata grantului este de 1 semestru de studiu (max. 4 luni). 

La cerere, conducerea FSPUB poate aproba prelungirea stagiului în străinătate pentru un al doilea semestru, fără finanţare. 

ATENTIE: Bursa ERASMUS este destinată unui stagiu de studiu, încheiat cu examene ale căror rezultate vă sunt transcrise în foaia matricolă. 
Finalizarea studiilor are loc însă la Universitatea din București, universitate care vă și emite diploma de studii. 

Care este valoarea bursei? 

Suma primită de student variază de la an la an. În ultimii ani a fost cuprinsă între 350 – 550 Euro pe lună.

Suma nu acoperă în totalitate cheltuielile de transport, cazare şi întreţinere a studenţilor, fiind necesară şi o contribuţie personală.

ATENTIE: Aranjamentele de cazare în străinătate cad în sarcina bursierului ERASMUS.

Ce cursuri pot urma în universitatea de destinație? 

Puteți alege cursuri din domeniul știinţelor politice, pe cât posibil asemănătoare cu cele care le-ați fi studiat la FSPUB. 

Nu puteți urma cursuri care poartă același titlu cu discipline urmate deja și nici cursuri sau seminare care, în planul de studii al FSPUB sunt cuantificate cu 0 credite (e.g. limbi străine). 

Dacă alegeți să vă ameliorați nivelul lingvistic, efort de altfel recomandabil, valoarea disciplinelor respective nu va fi cuantificată în suma totală de credite necesare absolvirii.

Câte ECTS trebuie să acumulez?

Numărul total de ECTS pe care trebuie să-l acumulați este de 30 într-un semestru. 

Dacă vă propuneți să depășiți pragul minim de 30 ECTS, notați că la întoarcere numai 5 ECTS suplimentare vă vor fi calculate în cuantumul absolvirii, restul fiind considerate discipline facultative. 

Știind că obiectul și obiectivul finanțării Erasmus este studiul, dacă nu ați realizat integral programul stabilit, sunteți obligat(ă) să rambursați parțial sau total fondurile primite. 

Cazurile de forță majoră vor fi aduse la cunoștința conducerii FSPUB și a Universității, care le va analiza și le va supune spre aprobare Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Când și cum are loc selecţia? 

Selecţia candidaților pentru programul ERASMUS are loc de regulă în luna aprilie, pentru anul universitar următor. 
Dacă doriți să participați la selecție, trebuie să compuneți un dosar care să cuprindă următoarele piese: 
 • Un CV şi o scrisoare de intenţie, redactate într-o limbă străină, de preferință în limba primei universități de destinație alese;
 • O cerere adresată Decanului FSPUB care specifică universitățile de destinație dorite, în ordinea preferințelor (maximum 3);
 • Atestatul (certificatul) de cunoaştere a unei limbi străine: atestatul poate fi completat de către cadrul didactic care predă limba străină în facultate sau, în cazul studenților înmatriculați la programele în limbi străine ale FSPUB, de către coordonatorul ERASMUS;
 • Orice alt document care să întărească solicitarea (premiu la Olimpiade profesionale, etc.) 

Cum se face selecţia? 

Biroul pentru Programe Comunitare al Universității din București comunică în fiecare an universitar numărul burselor şi lista universităţilor partenere.

Comisia de selecţie numită de Consiliul FSPUB evaluează dosarele de candidatură în funcție de performanțele universitare ale candidaților (pentru solicitanţii din anul I media dintre rezultatul de la concursul de admitere şi media primului semestru, pentru ceilalţi studenți, media anilor de studiu absolviţi şi a ultimului semestru) și de oportunitatea academică a destinației. 

Comisia publică lista titularilor burselor acordate, precum și lista de așteptare a studenților care pot primi bursă dacă vreunul din studenții titulari renunță la mobilitate. Studenții de pe lista de așteptare pot efectua mobilitatea fără finanțare. 

Contestațiile pot fi adresate Conducerii FSPUB. 

Dacă vă aflați pe lista studenților selectați, Biroul ERASMUS al Universității din București și Responsabilul ERASMUS al FSPUB vă informează asupra tuturor procedurilor de urmat pentru efectuarea în bune condiții a mobilității. 

După selecţie, Biroul ERASMUS al Universităţii participă în facultate la o informare privind stagiile Erasmus, aspectele administrativ-finaciare. Vor fi comunicate ce documente Erasmus trebuie completate înainte de plecare de către titulari şi rezerve, la ce termene şi cu ce documente trebuie să se revină la terminarea stagiului.

Stundeții
acceptați trebuie să respecte riguros termenele comunicate pentru completarea dosarelor, termene care pot fi diferite pentru fiecare universitate parteneră. 

Când începe sejurul ERASMUS?

 Anul de studii (în momentul selecției) Sejurul ERASMUS 
 I Licență Anul II, semestrul 2, Licență (cu condiția îndeplinirii integrale a obligațiilor academice la finele anului I)
 II Licență Anul III, semestrul 1, Licență (cu condiția îndeplinirii integrale a obligațiilor academice la finele anului II) 
 III Licență Anul I, semestrul 2, Master (cu condiția admiterii într-un program de master al FSPUB)
 I Master Anul II, semestrul 1, Master (cu condiția îndeplinirii integrale a obligațiilor academice la finele anului I) 
 I Doctorat Anul II, semestrul 1 sau 2, Doctorat (cu condiția îndeplinirii integrale a obligațiilor academice la finele anului I) 
 
Nu puteți efectua mobilitatea ERASMUS în ultimul semestru al ciclului de studii în care sunteți înscris(ă). 

Ce proceduri trebuie să urmez și cu cine trebuie să comunic?

După selecţie şi înainte de plecare, trebuie să completați formularele obligatorii ERASMUS, respectând termenele impuse. 

Toate chestiunile administrativ-financiare sunt gestionate de Biroul pentru Programe Comunitare al Universității din București.

Parcursul academic se află în sarcina coordonatorului ERASMUS al FSPUB.

Școlaritatea dumneavoastră este în continuare gestionată de Secretariatul FSPUB.

Prin urmare, înainte de plecarea din țară, trebuie să înștiințați Secretariatul FSPUB asupra parcursului dumneavoastră, completând formularul ERASMUS

De asemenea, trebuie să notificați urgent Secretariatul în cazul în care renunțați la mobilitate.

În cazul în care, datorită unor eventuale restanțe acumulate în sejurul ERASMUS, depășiți perioada de școlaritate a ciclului la care sunteți înscris la FSPUB, trebuie să urmați procedura prelungirii școlarității (semestre de grație).

Aveți așadar interesul să comunicați în permanență cu toate cele trei părți implicate.
 

Cum se produce recunoașterea parcursului?

La plecarea din ţară, vă angajați, prin așa numitul Learning Agreement, semnat de decanatul facultăţii, de conducerea universităţii şi de universitatea-facultatea parteneră) să urmați un program prestabilit de cursuri, totalizând 30 de ECTS. 

O dată ajuns(ă) la universitatea de destinație, puteți modifica lista cursurilor alese printr-un document adițional atașat contractului de studii (Changes), semnat de student, de reprezentantul FSPUB și de cel al Facultății de destinație. 

La întoarcere din sejurul ERASMUS, trebuie să notificați Secretariatul asupra întoarcerii și să înaintați Biroului Programe Comunitare al Universității din București atestatul cu notele şi creditele obţinute, emis de Facultatea parteneră. 

Biroul Programe Comunitare al Universității din București transmite către FSPUB rezultatele obținute, iar Secretariatul vă transcrie în foaia matricolă cursurile urmate, cu notele obţinute, echivalate în note româneşti, conform grilei de echivalare aprobate de Consiliul FSPUB, cu creditele aferente şi cu specificarea expresă a locului unde s-au obţinut notele. Știind că sejurul ERASMUS este un sejur de studii, dacă nu ați realizat integral programul stabilit, sunteți obligat(ă) sa rambursați partial sau total fondurile primite. 

Cazurile de forta majora vor fi aduse la cunostinta conducerii facultatii/universitatii, care le va analiza si le va supune spre aprobare Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP). 

Alte informaţii? 

Obțineți statutul de student ERASMUS în virtutea statutului de student FSPUB. Prin urmare, pe durata mobilității, beneficiați de toate avantajele implicate de calitatea de student FSPUB, dar și de toate obligațiile instituționale implicate de acesta. 

Pe durata mobilității ERASMUS, beneficiați de bursă de merit sau socială. De asemenea, puteți participa la programul de cazare în caminele Universității din București în condițiile prevăzute de Regulamentul de cazare pentru studenții ERASMUS.

Pentru o bună desfășurare a mobilității ERASMUS, trebuie să păstrați permament contactul cu Secretariatul FSPUB.

Alte mobilități internaționale

Ca student FSPUB, puteți beneficia și de alte programe de mobilitate internațională.

Dacă aceste mobilități au loc în afara spațiului Uniunii Europene, iar între FSPUB și universitățile de destinație nu există contracte instituționale, recunoașterea parcursului dumneavoastră nu este automată.

În asemenea cazuri, pentru a nu vă periclita statutul de student FSPUB, sunteți invitat(ă) să prezentați conducerii FSPUB planul de studii pe care urmează să-l efectuați în străinătate (cursuri ce vor fi urmate, durata stagiului, cuantumul creditelor și volumul orar, aprobarea de principiu a Universitățți de destinație). 

Consiliul FSPUB va evalua cererea dumneavoastră în funcție de calitatea și pertinența parcursului propus, stabilind, dacă este cazul, obligații suplimentare la întoarcerea în țară, precum și modul de transcriere sau echivalare a cursurilor urmate.

În cazul în care Consiliul FSPUB aprobă cererea dumneavoastră, este imperativ să notificați Secretariatul FSPUB asupra plecării și duratei sejurului. Nerespectarea acestor proceduri vă poate perturba grav parcursul universitar. 


Subpagini (1): Intrebari frecvente
Comments