FSPUB‎ > ‎Viitor student FSPUB‎ > ‎Admitere‎ > ‎

Admitere scoala doctorala


Programarea examenului de admitere


Programarea pe comisii a examenului de admitere la doctorat se gaseste aici.
Programarea pe ore la examenul de admitere la doctorat se gaseste aici.

Eligibilitate

Concursul de admitere la ciclul de doctorat în știința politică este deschis cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, precum şi ai Confederaţiei Elvetice, posesori ai unei diplome de master (sau a echivalentului acesteia).

NOTA:  Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum si echivalarea acesteia de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării).

Metodologia organizarii examenului de doctorat pentru sesiunea 2013 (inclusiv constituirea dosarului de concurs) se gaseste aici. Procedurile de admitere stabilite de Scoala Doctorală de Știință Politică se găsesc aici.

Procedura de selecție

În vederea admiterii, fiecare student doctorand este obligat să depună un proiect de carcetare, în limita a 40 000 de caractere cu semne, format times new roman 12, la un rând. Acest proiect va detalia
- tema de cercetare,
- bibliografia primară şi secundară,
- noutatea cercetării

Procesul de selecţie se va realiza de către o comisie, din care vor face parte conducătorul de doctorat şi alţi doi colegi din cadrul Facultăţii de ştiinţe politice, deţinători ai titlului de doctor. Procesul de selecţie se va baza pe luarea in considerare a următoarelor criterii
- calitatea proiectului doctoral prezentat,
- relevanţa lui pentru domeniu,
- ceoerenţa argumentării şi a prezentării orale, în cadrul examinării.

În urma propunerii conducătorului de doctorat, un student-doctorand poate fi înmatriculat numai după obţinerea avizului favorabil al consiliului şcolii doctorale.
Vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor procedurile de selecţie şi admitere la doctorat, criteriile de evaluare şi standardele solicitate candidaţilor. Şcolile doctorale asigură accesul la informaţii, inclusiv prin publicarea pe internet.


Conducătorii de doctorat si temele de cercetare

Conducătorii de doctorat ai Școlii Doctorale în Științe Politice sunt:
prof.dr. Daniel Barbu; prof.dr. Radu Carp; prof.dr. Georgeta Ghebrea; prof.dr. Iulia Motoc; prof.dr. Cristian Preda; prof.dr. Ioan Stanomir, Directorul Școlii doctorale; prof.dr. Stelian Tănase; prof.dr. Florin Țurcanu
 
Arii de expertiză

Prof. dr. Daniel Barbu
Guvernare, guvernanţă și guvernabilitate în regimurile democratice.

Prof.univ.dr.Radu CARP

- România şi vecinii ei. Aspecte de istorie şi relaţii internaţionale.
- Reprezentarea politică a minorităţilor naţionale în România.

Prof.univ.dr.Georgeta GHEBREA
- Analiza şi evaluarea politicilor publice din România postcomunistă.
- Modelul social European.
- Cultură şi comportamente politice în România postcomunistă.

Prof. univ. dr. Iulia MOTOC
-Arta și politica.
- Drepturile omului și relațiile internaționale.
- Drepturile minorităţilor naţionale.
- Politici de dezvoltare în America Latină.

Prof.univ.dr.Cristian PREDA
- Istoria alegerilor românești, de la 1831 în prezent;
- Gândirea politică din România modernă.

Prof.univ.dr.Ioan STANOMIR
- Constituţionalism şi democratizare;
- Conservatorism, liberalism şi radicalism politic în România modernă.

Prof. univ. dr. Stelian TĂNASE
- Istoria secolului XX (comunism, arhive).
- Elite şi societate.

Prof.univ.dr.Florin ŢURCANU
- Intelectualii şi politica în Europa secolului XX.
- Cultură, politică şi politici culturale în Europa secolului XX.
- Ideologii şi regimuri politice totalitare.
- Ideologii naţionaliste în Europa.

Prof. univ. dr. Gheorghe Stoica
- Istoria ideilor politice.
- Gândirea politică italiană.
- Politica şi cultura în Rusia.
-Tendinţe politice actuale în America Latină.
-Instituţii şi valori în lumea politicii.

Dosarul de concurs

Încrierile se vor face la Şcolile Doctorale din cadrul fiecărei facultăţi. Pentru înscriere, candidatii vor prezenta următoarele acte într-un dosar mapă, pe care se vor scrie cu litere de tipar numele şi prenumele, cu iniţiala tatălui/mamei, domeniul de doctorat şi conducătorul de doctorat:
 • cerere/fişă de înscriere – formular tip – la înscriere; 
 • certificat de naştere, copie legalizată; 
 • certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, copie legalizată; 
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie legalizată; 
 • diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii legalizate; 
 • diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii legalizate; 
 • memoriu de activitate ştiintifică; 
 • lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate; 
 • propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific, cu justificarea importanţei acesteia; 
 • o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul; 
 • certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată (standard minim – nivel B2); 
 • pentru cetățenii străini – certificatul de competență privind cunoașterea limbii române; 
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (300 RON). 
Tipuri de certificate ligvistice admise in dosarul de concurs.
Personalul încadrat în Universitatea din București este scutit de plata taxei de înscriere.

Formularul pentru acordul conducatorului de doctorat.

Candidaţii care au făcut studiile în străinatate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către Centrul National de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului.
Inscrierea se face numai personal.

Calendar

Înscrieri: 16-20 septembrie 2013
Înscriere candidaților la se va face după următorul program:

- LUNI 16.09.2013 – ORELE: 15,00 – 18,00
- MARȚI 17.09.2013 – ORELE: 10,30 – 15,30
- MIERCURI 18.09.2013 – ORELE: 10,30 – 15,30
- JOI 19.09.2013 – ORELE: 10,30 – 15,30
- VINERI 20.09.2013 – ORELE: 10,30 – 11,30

ÎNSCRIEREA SE FACE PERSONAL

Concurs de admitere: 21-25 septembrie 2013
Data limită de afişare a rezultatelor: 27 septembrie 2013Număr de locuri concurs admitere 2013
Buget: 17