Admitere 2011

AMITERE iulie 2011 - situatia finala a candidatilor inscrisi si numarul de locuri

ELIGIBILITATE

Facultatea de Ştiinţe Politice organizează concurs de admitere în domeniul ştiinţelor politice, la specializările:
 
Ştiinţe Politice (cu predare în limba română)
Locuri subvenționate: 90
Locuri cu taxă: 135 
 
Ştiinţe Politice în limba engleză
Locuri subvenționate: 55
Locuri cu taxă: 85 
 
Ştiinţe Politice în limba franceză
Locuri subvenționate: 30
Locuri cu taxă: 45

Studii de securitate
Locuri subvenționate: 30
Locuri cu taxă: 45

Se pot înscrie la concursul de admitere cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, precum și cetățenii Confederației Helvetice, posesori ai unei diplome de bacalaureat (sau echivalent) recunoscute în sistemul educației naționale românești.

NOTA: pentru a cunoaște procedurile de recunoaștere a titlurilor de studii preuniversitare eliberate de instituții de învățământ din străinătate, trebuie să vă adresați Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educației Naționale. 

Sunt eligibili pentru a ocupa prin concurs locuri subvenționate din bugetul educației naționale, candidații posesori ai unei diplome de bacalaureat (sau echivalent) care nu au urmat deja sau care nu urmează în paralel o formație universitară în cadrul unei instituții de învățământ publice, în regim subvenționat.
 
Candidații vor alcătui la înscriere o listă de opțiuni multiple pentru cele patru secții ale facultății (Ştiinţe Politice, Ştiinţe Politice în limba engleză, Ştiinţe Politice în limba franceză, Studii de securitate), în ordinea preferințelor. Candidaţii îşi vor exprima, în ordinea preferinţelor, opţiunile disponibile: Științe Politice – buget; Științe Politice în limba engleză – buget; Științe Politice în limba franceză – buget; Studii de securitate - buget; Științe Politice – taxă; Științe Politice în limba engleză – taxă; Științe Politice în limba franceză – taxă; Studii de securitate - taxă.
 
NOTA: pentru candidații admiși la secțiile Științe Politice în limba engleză sau Științe Politice în limba franceză datorită opțiunilor de rezervă, vor fi organizate cursuri speciale de pregătire lingvistică în semestrul I al anului I.

SELECȚIA

Secția Științe Politice
Secția Studii de securitate

Candidații sunt selectați în funcție de rezultatele obținute în timpul liceului

Punctajul fiecărui candidat este constituit de media celor 4 ani de studii.
 
Candidații care au obținut rezultate deosebite la concursuri naționale (locurile I, II și III, la faza națională) sau internaționale la disciplinele limba și literatura română, limbi și literaturi străine, filosofie, istorie, geografie, pot solicita admiterea fără concurs, pe locuri subvenționate (cu condiția de a fi eligibili pentru a ocupa aceste locuri) la secția în limba română. Pentru a fi înmatriculați la secțiile în limbi străine, acești candidați trebuie să furnizeze dovada competenței lingvistice (probată cu rezultatele din timpul formației liceale sau cu certificate internaționale).
 
NOTĂ:
Criteriile de departajare a candidaților, în cazul în care vor exista medii egale în urma selecției, vor fi următoarele:
a) media generală de la examenul de Bacalaureat
b) media generală la disciplina Istorie
 
NOTĂ: 
Caz concret: un candidat pentru care trebuie luată în considerare cea de-a doua preferinţă exprimată.
Dacă media ultimului admis pe locurile subvenţionate este mai mică decât media obţinută de candidatul din exemplu și mai sunt disponibile locuri subvenționate, se va întocmi o listă separată. În cazul contrar, în care nu mai sunt disponibile locuri subvenţionate, candidatul va fi înscris pe listele candidaţilor admiși pe locurile cu taxă, în funcţie de preferinţele exprimate iniţial.

Secția Științe Politice în limba engleză

Candidații sunt selectați în funcție de rezultatele obținute în timpul liceului (A) și de gradul de cunoaștere al limbii engleze (B).
 
Candidații care au obținut rezultate deosebite la concursuri naționale (locurile I, II și III, la faza națională) sau internaționale la disciplinele limba și literatura română, limbi și literaturi străine, filosofie, istorie, geografie, pot solicita admiterea fără concurs, pe locuri subvenționate (cu condiția de a fi eligibili pentru a ocupa aceste locuri) la secția în limba română. Pentru a fi înmatriculați la secțiile în limbi străine, acești candidați trebuie să furnizeze dovada competenței lingvistice (probată cu rezultatele din timpul formației liceale sau cu certificate internaționale).
 
NOTĂ:
Criteriile de departajare a candidaților, în cazul în care vor exista medii egale în urma selecției, vor fi următoarele:
a) media generală de la examenul de Bacalaureat
b) media generală la disciplina Istorie 
 
A. Rezultatele obținute în timpului liceului sunt cuantificate prin media celor patru ani de studii
NOTA: Rezultatele obținute de elevii care au urmat liceul într-o țară a Uniunii Europene, a Spațiului Economic European sau în Confederația Helvetică vor fi convertite în sistemul de calcul românesc potrivit grilei de echivalare Erasmus folosită în FSPUB.

B. Competența lingvistică poate fi evaluată astfel:
a) Prin media rezultatelor obținute la disciplina limba engleză în toate semestrele în care această disciplină a fost studiată.
sau
b) Printr-un certificat internațional de competență lingvistică de nivel C1 sau C2 echivalat cu 10.
sau
c) Competența lingvistică a celor care au urmat o formație liceală în limba engleză (în România sau în străinătate) este notată cu 10. 

Punctajul fiecărui candidat este calculat ca medie aritmetică între A și B.
 
NOTĂ: 
Caz concret: un candidat pentru care trebuie luată în considerare cea de-a doua preferinţă exprimată.
Dacă media ultimului admis pe locurile subvenţionate este mai mică decât media obţinută de candidatul din exemplu și mai sunt disponibile locuri subvenționate, se va întocmi o listă separată. În cazul contrar, în care nu mai sunt disponibile locuri subvenţionate, candidatul va fi înscris pe listele candidaţilor admiși pe locurile cu taxă, în funcţie de preferinţele exprimate iniţial.

Secția Științe Politice în limba franceză

Candidații sunt selectați în funcție de rezultatele obținute în timpul liceului (A) și de gradul de cunoaștere al limbii franceze (B).
 
Candidații care au obținut rezultate deosebite la concursuri naționale (locurile I, II și III, la faza națională) sau internaționale la disciplinele limba și literatura română, limbi și literaturi străine, filosofie, istorie, geografie, pot solicita admiterea fără concurs, pe locuri subvenționate (cu condiția de a fi eligibili pentru a ocupa aceste locuri) la secția în limba română. Pentru a fi înmatriculați la secțiile în limbi străine, acești candidați trebuie să furnizeze dovada competenței lingvistice (probată cu rezultatele din timpul formației liceale sau cu certificate internaționale).
 
NOTĂ:
Criteriile de departajare a candidaților, în cazul în care vor exista medii egale în urma selecției, vor fi următoarele:
a) media generală de la examenul de Bacalaureat
b) media generală la disciplina Istorie
 
A. Rezultatele obținute în timpului liceului sunt cuantificate prin media celor patru ani de studii
NOTA: Rezultatele obținute de elevii care au urmat liceul într-o țară a Uniunii Europene, a Spațiului Economic European sau în Confederația Helvetică vor fi convertite în sistemul de calcul românesc potrivit grilei de echivalare Erasmus folosită în FSPUB.

B. Competența lingvistică poate fi evaluată astfel:
a) Prin media rezultatelor obținute la disciplina limba franceză în toate semestrele în care această disciplină a fost studiată.
sau
b) Printr-un certificat internațional de competență lingvistică de nivel C1 sau C2 echivalat cu 10.
sau
c) Competența lingvistică a celor care au urmat o formație liceală în limba franceză (în România sau în străinătate) este notată cu 10. 

Punctajul fiecărui candidat este calculat ca medie aritmetică între A și B
 
NOTĂ: 
Caz concret: un candidat pentru care trebuie luată în considerare cea de-a doua preferinţă exprimată.
Dacă media ultimului admis pe locurile subvenţionate este mai mică decât media obţinută de candidatul din exemplu și mai sunt disponibile locuri subvenționate, se va întocmi o listă separată. În cazul contrar, în care nu mai sunt disponibile locuri subvenţionate, candidatul va fi înscris pe listele candidaţilor admiși pe locurile cu taxă, în funcţie de preferinţele exprimate iniţial.
 
Candidații care au obținut rezultate deosebite la concursuri naționale (locurile I, II și III, la faza națională) sau internaționale la disciplinele limba și literatura română, limbi și literaturi străine, filosofie, istorie, geografie, matematică, pot solicita admiterea fără concurs, pe locuri subvenționate (cu condiția de a fi eligibili pentru a ocupa aceste locuri) la secția în limba română. Pentru a fi înmatriculați la secțiile în limbi străine, acești candidați trebuie să furnizeze dovada competenței lingvistice (probată cu rezultatele din timpul formației liceale sau cu certificate internaționale).

ÎNSCRIERI

Înscrierile pentru concursul de admitere la ciclul de licență au loc la sediul Facultății de Științe Politice a Universității din București, strada Sfântul Ștefan, nr. 24, sector 2, București, în perioada 8-15 iulie 2011, luni-vineri între orele 9.00-14.00, iar sâmbăta și duminica între orele 9.00-12.00.

Candidații vor depune un singur dosar de înscriere.

Documente necesare înscrierii

1. Fişa-tip de înscriere pentru secția aleasă (Științe Politice, Științe Politice în limba engleză, Științe Politice în limba franceză, Studii de securitate): cuprinde datele personale de identificare ale candidatului. Ea va fi completată în limba română, indiferent de secţia aleasă de candidat, de mână sau electronic. Fișa-tip de înscriere se semnează în momentul depunerii dosarului de candidatură.
2. Diploma de bacalaureat în ORIGINAL sau adeverinţa în ORIGINAL care să probeze reuşita la examenul de bacalaureat;
3. Foaia matricolă în ORIGINAL a semestrelor de liceu anexată diplomei de bacalaureat.
NOTA: Candidaţii care sunt deja studenţi, candidaţii care au fost studenţi şi nu şi-au finalizat studiile şi candidaţii titulari ai unei diplome de licenţă vor anexa, pe lângă foaia matricolă şi diploma de bacalaureat în ORIGINAL, situaţia şcolară a semestrelor absolvite, o adeverinţă de la Facultatea unde sunt/au fost înmatriculaţi din care să reiasă tipul de finanţare a studiilor urmate, şi, dacă este cazul, perioada în care au primit eventual bursă. Candidaţii licenţiaţi vor anexa, de asemenea, diploma de licenţă în ORIGINAL sau adeverinţă de susţinere a licenţei în ORIGINAL;
4. Certificatul de competență lingvistică (dacă este cazul);
5. Copie legalizată a certificatului de naştere;
6. Copie a cărţii de identitate;
7. Adeverinţă medicală;
8. Trei fotografii;
9. Chitanţa care dovedeşte plata unei taxe de 150 lei, achitată la sediul Facultăţii;
10. Diploma de olimpic (numai pentru candidații care se înscriu ca olimpici).

NOTA: Taxa de 150 lei se plătește o singură dată (indiferent de numărul de opțiuni).

NOTA: Candidaţii ai căror susţinători legali sunt (a) cadre didactice; (b) angajaţi ai Universităţii din Bucureşti sau (c) care sunt orfani de ambii părinţi ori provin din casele de plasament familial sunt scutiţi de plata taxei. Scutirile se acordă individual pe baza unei cereri adresate, la depunerea dosarului, decanului Facultăţii de Ştiinţe Politice, cerere însoţită de acte doveditoare (adeverinţă de la locul de muncă care atestă poziţia ocupată, adeverință de la casa de plasament sau copii ale certificatelor de deces). Cererile vor primi răspuns în cel mai scurt timp.
Acești candidați sunt scutiți o singură dată în cadrul Universității din București.
NOTA: În cazul nefolosirii taxei de înscriere la concursul de admitere, aceasta nu se va restitui.

PROCEDURI DE CONFIRMARE A LOCULUI OBȚINUT

IULIE 2011

 I. CONFIRMAREA LOCURILOR FINANTATE DE LA BUGET: Candidații declarați admiși pe locurile de la buget au obligația de a confirma personal ocuparea locului prin depunerea unei cereri de confirmare a locului obținut (scrisă de mână), însoțită de diploma de bacalaureat în original și de foaia matricolă în original, la Secretariatul facultății, în perioada 20-22 iulie 2011, între orele 10.00-14.00.

Candidații care au depus deja documentele în original în momentul înscrierii la admitere vor confirma locul obținut doar prin depunerea cererii de confirmare.

 

În conformitate cu Metodologia admiterii la Universitatea din București, candidaţii care nu vor depune această cerere renunţă, pe cale de consecinţă, la locul obţinut. Candidații care nu confirmă locul până la data de 22 iulie 2011 (orele 14.00) vor fi eliminați definitiv din liste și înlocuiți cu următorii clasați. Nu se acceptă eventuale contestații.

Toți candidații care doresc să participe la următoarele etape de reclasificare trebuie să confirme locul obținut la prima clasificare.


RECLASIFICAREA LOCURILOR DE LA BUGET: În urma încheierii perioadei de confirmare a ocupării locurilor de la buget, listele vor fi refăcute prin eliminarea candidaților care nu au confirmat și prin reclasificarea candidaților admiși pe locuri cu taxă sau înscriși pe listele de așteptare. Reclasificarea se va face în conformitate cu opțiunile exprimate la înscriere și cu mediile obținute, cu respectarea principiilor generale ale admiterii.

Noile liste vor fi publicate în perioada 23-24 iulie 2011. Cererile, scrise de mână, de confirmare a locului obținut, însoțite de diploma de bacalaureat în original și de foaia matricolă în original, se depun în perioada 25-27 iulie 2011, la Secretariatul facultății, între orele 10.00-14.00.

Candidații care au depus deja documentele în original în momentul înscrierii la admitere vor confirma locul obținut doar prin depunerea cererii de confirmare.


În cazul în care locurile subvenționate de la buget nu se vor completa în intervalul 25-27 iulie 2011, va fi urmată aceeași procedură, noile liste fiind publicate în seara zilei de 27 iulie 2011. Noua perioadă de confirmare a locurilor rămase disponibile este 28-29 iulie 2011, la Secretariatul facultății, între orele 10.00-14.00. Candidații vor confirma locul obținut prin depunerea unei cereri de confirmare a locului obținut (scrisă de mână), însoțită de diploma de bacalaureat în original și de foaia matricolă în original.

Candidații care au depus deja documentele în original în momentul înscrierii la admitere vor confirma locul obținut doar prin depunerea cererii de confirmare.


Candidații care confirmă locul obținut la specializarea Studii de Securitate sunt rugați să contacteze conducerea Facultății pentru lămuriri speciale.


În data de 31 iulie 2011 se vor afișa listele cu candidații care au confirmat locurile obținute.


II. CONFIRMAREA LOCURILOR CU TAXĂ: Candidații declarați admiși pe locuri cu taxă au obligația de a confirma personal ocuparea locului prin achitarea sumei de 600 RON din taxa de studiu a anului I. Taxa va fi achitată la casieria Universității (Bd. Kogălniceanu 36-46). Chitanța, împreună cu cererea de confirmare a locului obținut (scrisă de mână), se depune la Secretariatul facultății în perioada 20-22 iulie 2011, între orele 10.00-14.00.

Candidații care nu confirmă locul până la data de 22 iulie 2011 (orele 14.00) vor fi eliminați definitiv din liste și înlocuiți cu următorii clasați. Nu se acceptă eventuale contestații.

Toți candidații care doresc să participe la următoarele etape de reclasificare trebuie să confirme locul obținut la prima clasificare.

Adresa Casieriei: Bd. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, sector 5, Bucuresti (demisol Rectorat UB) Telefon: 021 - 315.71.87 (int. 168) Program: Luni - Joi: 10.00 - 14.00 Vineri: 10.00 - 12.00


RECLASIFICAREA. În urma încheierii primei perioade de confirmare a ocupării locurilor de la taxă, listele vor fi refăcute prin eliminarea candidaților care nu au confirmat. Reclasificarea se va face în conformitate cu opțiunile exprimate la înscriere și cu mediile obținute, cu respectarea principiilor generale ale admiterii.

Noile liste vor fi publicate în perioada 23-24 iulie 2011, iar confirmarea ocupării locului prin achitarea sumei de 600 RON din taxa de studiu a anului I se va face în perioada 25-27 iulie 2011. Chitanța, împreună cu cererea de confirmare a locului obținut (scrisă de mână), se depune la Secretariatul facultății în perioada 25-27 iulie 2011, între orele 10.00-14.00.

În cazul în care locurile cu taxă nu se vor completa în intervalul 25-27 iulie 2011, va fi urmată aceeași procedură, listele fiind publicate în seara zilei de 27 iulie 2011. Noua perioadă de confirmare a locurilor (prin achitarea sumei de 600 RON din cadrul taxei de studii a anului I) rămase disponibile va fi în zilele de 28-29 iulie 2011. Chitanța, împreună cu cererea de confirmare a locului obținut (scrisă de mână), se depune la Secretariatul facultății între orele 10.00-14.00.


Candidații care confirmă locul obținut la specializarea Studii de Securitate sunt rugați să contacteze conducerea Facultății pentru lămuriri speciale.


În data de 31 iulie 2011 se vor afișa listele cu candidații care au confirmat locurile obținute.


CALENDARUL ADMITERII, sesiunea IULIE 2011

Depunerea dosarelor de candidatură 8-15 iulie 2011

(Depunerea dosarelor se va face după următorul program: Luni-Vineri - între orele 9.00-14.00; Sâmbăta și Duminica între orele 9.00-12.00).

 
Anunțarea rezultatelor       19 iulie 2011
Depunerea si rezolvarea eventualelor contestații
20-21 iulie 2011
Depunerea cererilor de confirmare a locului obținut de către candidații admiși pe locurile finanțate din bugetul educației naționale  20-22 iulie 2011
Anunțarea eventualelor locuri finanțate din bugetul educației naționale rămase disponibile

Depunerea cererilor de confirmare a locului obținut de către candidații admiși pe locurile finanțate din bugetul educației naționale în urma reclasificării
Anunțarea eventualelor locuri finanțate din bugetul educației naționale rămase disponibile

Depunerea cererilor de confirmare a locului obținut de către candidații admiși pe locurile finanțate din bugetul educației naționale în urma reclasificării

23-24 iulie 2011


25-27 iulie 2011

27 iulie 2011


28-29 iulie 2011

Depunerea cererilor de confirmare a locului obținut și a chitanțelor care dovedesc plata primei tranșe din taxa de școlarizare de către candidații admiși pe locurile cu taxă

Depunerea cererilor de confirmare a locului obținut și a chitanțelor care dovedesc plata primei tranșe din taxa de școlarizare de către candidații admiși pe locurile cu taxă în urma reclasificării (în măsura în care mai există locuri cu taxă vacante)

20-22 iulie 201125-27 iulie 2011 si 28-29 iulie 2011

Afișarea listelor cu candidații care au confirmat locurile obținute la buget și taxă
31 iulie 2011

REZULTATELE ADMITERII IULIE 2011
Candidații admiși ce se regăsesc in listele de mai jos și au nelămuriri cu privire la locul obținut, se pot adresa Decanului FSPUB în scris (laurentiu.vlad@fspub.unibuc.ro) sau direct în zilele de:
Luni, 1 august 2011, între orele 10,00 și 13,00; Luni, 29 august 2011, între orele 10,00 și 13,00;
Marți, 30 august 2011, între orele 10,00 și 13,00.
SPECIALIZAREA STIINTE POLITICE IN LIMBA ENGLEZA - BUGET
SPECIALIZAREA STIINTE POLITICE IN LIMBA ENGLEZA - TAXA
SPECIALIZAREA STIINTE POLITICE IN LIMBA FRANCEZA - BUGET
SPECIALIZAREA STIINTE POLITICE IN LIMBA FRANCEZA - TAXA
SPECIALIZAREA STIINTE POLITICE IN LIMBA ROMANA - BUGET
SPECIALIZAREA STIINTE POLITICE IN LIMBA ROMANA - TAXA
SPECIALIZAREA STUDII DE SECURITATE - BUGET
SPECIALIZAREA STUDII DE SECURITATE - TAXA
Comments