Admitere 2012


ADMITERE - SESIUNEA DIN SEPTEMBRIE 2012

In perioada 3-21 septembrie, FSPUB organizeaza o noua sesiunea de admitere la programele de studii de licenta la care au ramas locuri neocupate in sesiunea iulie 2012. De asemenea, prin Hotararea de Guvern 707 / MO nr. 525, partea 1, 30 iulie 2012, a fost suplimentat numarul de locuri cu taxa la programele de studii Stiinte Politice in limba romana si Stiinte Politice in limba engleza. Astfel, se scot la concurs:

Stiinte Politice in limba romana: 33 de locuri la buget si 95 de locuri la taxa;
Stiinte Politice in limba engleza: 51 de locuri la taxa;
Studii de securitate: 2 locuri la buget si 21 de locuri la taxa.
 

CALENDARUL ADMITERII  


3-10 septembrie 2012: depunerea dosarelor (la secretariatul facultatii din str.Sf.Stefan 24, de luni pana vineri de la orele 9,00 la 14,00, iar sambata si duminica intre 9,00 si 12,00)
12 septembrie: proba eliminatorie de limba engleza (PROGRAMARE CANDIDATI)
14 -21 septembrie: afisare rezultate, reclasificari

DESFASURAREA CONCURSULUI

Admiterea se face pentru fiecare program de studiu, clasamentul final fiind realizat în funcție de medie. Fiecare candidat se poate înscrie la toate cele trei programe de studii (Științe Politice în limba engleză, Științe Politice (în limba română), Studii de securitate), dar, în cazul în care este admis la toate, nu poate fi înmatriculat decât la maxim două dintre ele (un singur program poate fi urmat pe locuri finanțate de la buget, al doilea putând fi urmat pe locuri cu taxă).

I. Media generală a admiterii la studiile universitare de licență (Științe Politice (în limba română) ; Științe Politice în limba engleză ; Studii de securitate) se constituie ca o medie aritmetică, după cum urmează : 

A). Pentru absolvenții liceelor cu profil socio-uman care au susținut examenul de bacalaureat in anul academic 2011-2012 se vor lua în calcul notele obținute în cadrul examenului de bacalaureat la probele obligatorii de limba română și de istorie. 

B). Pentru absolvenții liceelor cu profil real care au susținut examenul de bacalaureat in anul academic 2011-2012 se vor lua în calcul notele obținute în cadrul examenului de bacalaureat la probele obligatorii de limba română și de matematică. 

C). Pentru absolvenții liceelor cu profil socio-uman care au susținut examenul de bacalaureat în perioada 1995-2011 se vor lua în calcul notele obținute în cadrul examenului de bacalaureat la probele obligatorii de limba română și de istorie/geografie.

D). Pentru absolvenții liceelor cu profil real care au susținut examenul de bacalaureat în perioada 1995-2011 se vor lua în calcul notele obținute în cadrul examenului de bacalaureat la probele obligatorii de limba română și de matematică. 

E). Pentru absolvenții unor licee din alte state membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European și ale Confederației Elvețiene, se va constitui o comisie de cadre didactice care va echivala notele obținute de aceștia la examenul de bacalaureat (plecând de la grila ERASMUS) și le va calcula media de admitere comform prezentei metodologii. În acest caz, în dosarul de admitere trebuie inclus atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de către direcția de specialitate din cadrul Minsiterului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. 

II. Pentru programul Științe Politice în limba engleză admiterea presupune și o probă eliminatorie (examen oral) de competențe lingvistice, notată cu Admis/Respins. 

În evaluarea competențelor lingvistice se vor lua în calcul : certificatele de competențe lingvistice (Cambrige C1, C2) ; formația liceală integrală în limba  engleză ; premiile obținute în cadrul unor olimpiade naționale (la limba franceză, respectiv engleză). Această probă va avea loc în perioada 12-13 septemrbie 2012


Departajarea candidaților aflați la egalitate pe ultimul loc se va face în funcție de media examenului de bacalaureat. În cazul în care şi mediile de la bacalaureat sunt egale, departajarea se va face în funcţie de nota obţinută la proba scrisă obligatorie de la limba română. 

Notă : Sunt declarați admiși (fără a li se mai lua in calcul notele obtinute la bacalaureat) candidații care au obținut locul 1, 2, sau 3 la olimpiadele naționale, sau au obținut premii și mențiuni la olimpiadele internaționale pe timpul liceului in domeniul stiintelor socio-umane (indiferent de clasă, specializare sau domeniu de studii). 

  ACTELE NECESARE CONSTITUIRII DOSARULUI DE INSCRIERE
 1. Fișă tip de înscriere (în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv)fişa se poate descărca pentru completare pe calculator şi imprimare (format .doc) sau pentru completare de mână (format .pdf)
 2. Diplomă de bacalaureat (în original sau copie legalizată) sau diplomă echivalentă cu diploma de bacalaureat (în original sau copie legalizată).  Candidatii care sustin examenul de bacalaureat in sesiunea august-septembrie 2012 si nu au inca diploma de bacalaureat pot aduce adeverința de absolvire a liceului în original (semnată şi stampilată).
 3. Certificat de naștere în copie legalizată;
 4. Adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru a urma facultatea la care candidează - original;
 5. Trei (3) fotografii tip buletin de identitat;
 6. Diploma de olimpic (copie), numai pentru candidații care se înscriu ca olimpici;
 7. B.I. sau C.I. în copie XEROX;
 8. Chitanța de plată a taxei de înscriere - original.
Persoanele care solicită scutirea de taxă de admitere vor prezenta unul din următoarele documente : 
a). copii legalizate după certificatele de deces ale părinților, în cazul celor orfani de ambii părinți ;
b). adeverință de la casa de copii, cazul celor aflați în această situație ; 
c). adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic în activitate a unuia dintre susținătorii legali ; 
d). adeverință din care să rezulte calitatea de personal angajat în Universitatea din București a unuia dintre susținătorii legali;
Scutirea de plată a taxelor de admitere se face de președintele comisiei de admitere pe facultate numai pe baza actelor prezentate de candidați, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile enunțate mai sus
 1. Opțional: certificate de competență lingvistică (Cambrige C1, C2, etc.) în original sau copie legalizată ;
 2. Opțional: diplomele care atestă obținerea unor premii și mențiuni în cadrul olimpiadelor la limba engleză.
Notă: Actele necesare înscrierii vor fi depuse într-un dosar plic de culoare albă (format A4). 

Atenţie! În cazul înscrierii la concurs pentru mai mult de un program de studiu, se va depune câte un dosar complet pentru fiecare opţiune, unul din dosare fiind considerat principal, în funcţie de preferinţa candidatului. În dosarul principal, vor fi depuse toate actele în original, iar în dosarele suplimentare, actele vor fi depuse în copie, cu excepţia chitanţei ce dovedeşte plata taxei de înscriere, şi a anexei 1 din fişa de înscriere.

TAXA DE INSCRIERE

Dat fiind că fiecare candidat se poate înscrie la toate cele trei programe de studii (Științe Politice în limba engleză,  Științe Politice (în limba română), Studii de securitate), taxa/taxele de admitere sunt următoarele: 

Depunerea unui singur dosar: 150 RON
Depunerea a două dosare: 225 RON (primul dosar 150 RON + al doilea dosar 75 RON)
Depunerea a trei dosare: 225 RON (primul dosar 150 RON + al doilea dosar 75 RON + al treilea dosar 0 RON).

Taxele de înscriere se pot achita pe loc la sediul Facultății din str. Sf.Ștefan 24.

PROCEDURI DE CONFIRMARE A LOCULUI OBTINUT

În decurs de 2 zile de la afişarea rezultatelor, candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget, respectiv pe locurile cu taxă, au obligaţia de a confirma personal ocuparea respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei cereri, scrisă de mână şi semnată, în baza unui calendar şi a intervalului orar anunţat în acest scop la acel moment.

Candidaţii admişi pe locurile de la buget au obligaţia să aducă în momentul confirmării locului obţinut şi documentele solicitate la dosarul de înscriere în original. 

Candidații care au depus deja documentele în original în momentul înscrierii la admitere vor confirma locul obținut doar prin depunerea cererii de confirmare. 

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să aducă în momentul confirmării locului obţinut şi chitanţa care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (750 de lei; se achită la caseria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). 

Candidaţii care nu confirmă locul în termenul stabilit, vor fi eliminaţi definitiv din liste şi vor fi înlocuiţi cu următorii clasaţi. 

În urma încheierii primei perioade de confirmare a ocupării locurilor de la buget, listele vor fi refăcute prin eliminarea candidaților care nu au confirmat și prin reclasificarea candidaților admiși pe locuri cu taxă sau înscriși pe listele de așteptare, a căror medie de admitere le permite acest lucru. 

În termen de 2 zile de la afişarea noilor liste, candidaţii declaraţi admişi în urma reclasificării şi care nu se găseau pe primele liste au obligaţia de a confirma personal ocuparea respectivului loc, urmând procedurile de la prima etapă. 

Candidaţii nou admişi pe locurile de la buget în urma reclasificării au obligaţia să aducă documentele solicitate la dosarul de înscriere în original, dacă nu au făcut-o la momentul înscrierii la concursul de admitere. 

Candidaţii nou admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să aducă în momentul confirmării locului obţinut şi chitanţa care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (750 de lei; se achită la caseria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). 

Candidaţii nou admişi care nu confirmă locul în termenul stabilit, vor fi eliminaţi definitiv din liste şi vor fi înlocuiţi cu următorii clasaţi. 

După acest ultim termen, va mai fi organizată o nouă rundă de reclasificare, iar apoi se vor stabili listele finale. 

DUPĂ AFIŞAREA LISTELOR CU REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE, VA FI ANUNŢAT ŞI CALENDARUL RECLASIFICĂRILOR. 


CONTACT : admiere@fspub.unibuc.ro

REZULTATELE RECLASIFICARII LA CONCURSUL DE ADMITERE, 1 august 2012


Lista candidatilor admisi pe locurile de la buget, Stiinte Politice in limba romana
Lista candidatilor admisi pe locuri cu taxa, Stiinte Politice in limba romana

Lista candidatilor admisi pe locurile de la buget, Stiinte Politice in limba franceza
Lista candidatilor admisi pe locuri cu taxa, Stiinte Politice in limba franceza.


Lista candidatilor admisi pe locurile de la buget, Stiinte Politice in limba engleza.
Lista candidatilor admisi pe locuri cu taxa, Stiinte Politice in limba engleza


Lista candidatilor admisi pe locurile de la buget, Studii de securitate.
Lista candidatilor admisi pe locuri cu taxa, Studii de securitate.


PROCEDURI DE CONFIRMARE A LOCULUI OBTINUT

În perioada 2-3 august, orele 9.00-15.00, candidații care se regăsesc pe listele cu locuri finanțate de la buget sau pe listele cu locuri cu taxă, trebuie să confirme la secretariatul FSPUB locul obținut. 

În această ultimă fază a reclasificării nu trebuie să confirme locul : 
1.Candidații admiși la buget, care au confirmat deja locul.
2. Candidații admiși la taxă și care au confirmat deja locul (neavând opțiunea de a urca pe o listă de la buget). 

Toți ceilalți candidați admiși pe un loc la buget sau la taxă trebuie să confirme locul obținut, personal, în felul următor : 

1. Candidaţii admişi pe locurile de la buget au obligaţia să depună, în momentul confirmării, pe lângă cererea de confirmare, şi documentele solicitate la dosarul de înscriere în original. Candidații care au depus deja documentele în original în momentul înscrierii la admitere vor confirma locul obținut doar prin depunerea cererii de confirmare. 

2. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să aducă, în momentul confirmării locului obţinut, pe lângă cererea de confirmare, şi chitanţa care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (750 de lei; se achită la la casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare” sau direct in contul bancar al facultatii). 


IMPORTANT 

Vă informăm că în luna septembrie se va organiza un nou concurs de admitere pe locurile rămase neocupate în urma reclasificărilor din 28 iulie, respectiv 1august 2012, precum şi pe locurile alocate suplimentar Facultăţii de Ştiinţe Politice, pentru programele de studii Ştiinţe Politice în limba enlgeză şi Ştiinţe Politice în limba română din hotărârea de guvern. Pe data de 3 august, dupa încheierea confirmărilor locurilor obţinute în clasamentul final, vom anunţa numărul de locuri care vor fi scoase la concurs în sesiunea de admitere din luna septembrie la toate programele de studii de licenţă ale Facultăţii de Ştiinţe Politice.

REZULTATELE RECLASIFICARII LA CONCURSUL DE ADMITERE, 28 IULIE 2012

Lista candidatilor admisi pe  locurile de la buget, Stiinte Politice in limba romana.
Lista candidatilor admisi pe locuri cu taxa, Stiinte Politice in limba romana.
Lista candidatilor care se afla pe lista de asteptare, si care pot ocupa un loc la taxa la buget in urma reclasficarilor urmatoare, Stiinte Politice in limba romana.

Lista candidatilor admisi pe  locurile de la buget, Stiinte Politice in limba franceza.
Lista candidatilor admisi pe locuri cu taxa, Stiinte Politice in limba franceza.
Lista candidatilor care se afla pe lista de asteptare, si care pot ocupa un loc la taxa la buget in urma reclasficarilor urmatoare, Stiinte Politice in limba franceza. 

Lista candidatilor admisi pe  locurile de la buget, Stiinte Politice in limba engleza.
Lista candidatilor admisi pe locuri cu taxa, Stiinte Politice in limba engleza.
Lista candidatilor care se afla pe lista de asteptare, si care pot ocupa un loc la taxa la buget in urma reclasficarilor urmatoare, Stiinte Politice in limba engleza. 

Lista candidatilor admisi pe  locurile de la buget, Studii de securitate.
Lista candidatilor admisi pe locuri cu taxa, Studii de securitate.
Lista candidatilor care se afla pe lista de asteptare, si care pot ocupa un loc la taxa la buget in urma reclasficarilor urmatoare, Studii de securitate. 

PROCEDURI DE CONFIRMARE A LOCULUI OBTINUT

În perioada 30-31 iulie și 1 august, orele 9.00-15.00, candidații care se găsesc pe listele cu locuri finanțate de la buget sau pe listele cu locuri cu taxă, trebuie să confirme la secretariatul FSPUB locul obținut. 

În această a doua fază a reclasificării nu trebuie să confirme locul : 
1.Candidații admiși la buget, care au confirmat deja locul în perioada 25-27 iulie.
2. Candidații admiși la taxă și au confirmat deja locul (neavând opțiunea de a urca pe o listă de la buget). 

Toți ceilalți candidați admiși pe un loc la buget sau la taxă trebuie să confirme locul obținut, personal, în felul următor 

1. Candidaţii admişi pe locurile de la buget au obligaţia să depună, în momentul confirmării, pe lângă cererea de confirmare, şi documentele solicitate la dosarul de înscriere în original. Candidații care au depus deja documentele în original în momentul înscrierii la admitere vor confirma locul obținut doar prin depunerea cererii de confirmare. 

2. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să aducă, în momentul confirmării locului obţinut, pe lângă cererea de confirmare, şi chitanţa care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (750 de lei; se achită la caseria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). 

Rezultatele finale ale sesiunii de admitere la programele de licență iulie 2012 vor fi afișate pe data de 1 august 2012. 

Ultimele confirmări vor putea fi făcute pe data de 2-3 august, conform procedurilor care vor fi indicate la momentul respectiv. 

Pentru a putea participa la reclasificarea pentru locurile de la buget din data de 1 august, candidații admiși pe locurile cu taxă trebuie mai întâi să confirme locul cu taxă, altminteri vor fi eliminați definitiv din baza de date. 

Candidații de pe listele de așteptare care sunt interesați de ocuparea unui loc cu taxă trebuie să urmărească cu atenție anunțurile care vor fi făcute pe site-ul FSPUB și mai ales listele cu rezultatele reclasificării din data de 1 august 2012. 


IMPORTANT
În perioada următoare urmează să fie publicată în Monitorul Oficial o nouă hotărâre de guvern care cuprinde capacitatea de școlarizare pe programe de studii pentru anul universitar 2012-21013. În cazul creșterii capacității de școlarizare, vom organiza un nou concurs de admitere în luna septembrie. Vă rugăm să urmăriți cu atenție site-ul nostru.

REZULTATE CONTESTATII ADMITERE 

Rezultatele contestatiilor, admitere licenta 2012.

REZULTATE PROBA ELIMINATORIE LIMBA ENGLEZA

Rezultatele probei eliminatorii de limba engleza.

REZULTATE PROBA ELIMINATORIE LIMBA FRANCEZA

Rezultatele probei eliminatorii de limba franceza.

PROGRAMARE PROBA ELIMINATORIE LIMBA ENGLEZA

Programare proba eliminatorie limba engleza 19 iulie 201220 iulie 201221 iulie 2012 si 22 iulie 2012.
Examenul va avea loc in sala Dutu, Facultatea de Stiinte Politice, str. Sf. Stefan nr. 24.

Candidatii sunt rugati sa vina la sediul facultatii cu cel putin o ora inainte de ora programarii.

PROGRAMARE PROBA ELIMINATORIE LIMBA FRANCEZA

Programare proba eliminatorie limba franceza 19 iulie 2012 si 20 iulie 2012.
Examenul va avea loc in sala 2, Facultatea de Stiinte Politice, str. Sf. Stefan nr. 24.

Candidatii sunt rugati sa vina la sediul facultatii cu cel putin o ora inainte de ora programarii.


ANUNȚ IMPORTANT

Perioada de înscriere pentru concursul de admitere la programele de licență ale Facultății de Științe Politice se prelungește până pe data de 18 iulie, inclusiv. În consecință, probele orale eliminatorii de competențe lingvistice se vor desfășura în perioada 19-20 iulie 2012.

PROGRAME DE STUDII

Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București (FSPUB) organizează admiterea pentru studiile de licență în cadrul domeniului Științe Politice la următoarele programe de studii : 
 • Științe Politice în limba engleză (3 ani, cursuri și examinări integral în limba engleză)
 • Științe Politice în limba franceză (3 ani, cursuri și examinări integral în limba franceză)
 • Științe Politice (3 ani, cursuri și examinări în limba română)
 • Studii de securitate (3 ani, cursuri și examinări în limba română, cu module opționale în limbile engleză și/sau franceză)
Notă: La absolvire se oferă Diploma de licență în științe politice. Pentru cei care termină un program de studiu integral în limba franceză sau engleză, diploma va menționa acest lucru și permite obținerea fără examen a Certificatului de traducător autorizat emis de Ministerul Justiției).

NUMĂR DE LOCURI

Ştiinţe Politice - capacitate de şcolarizare: 126 locuri (93 granturi subvenţionate de la bugetul de stat, 31 locuri cu taxă, 2 locuri studenţi din afara Uniunii Europene, a Confederaţiei Helvetice sau etnici români din afara graniţelor). 

Ştiinţe Politice în limba engleză - capacitate de şcolarizare: 60 locuri (50 granturi subvenţionate de la bugetul de stat, 5 locuri cu taxă, 5 locuri studenţi din afara Uniunii Europene, a Confederaţiei Helvetice sau etnici români din afara graniţelor)

Ştiinţe Politice în limba franceză - capacitate de şcolarizare: 60 locuri (30 granturi subvenţionate de la bugetul de stat, 20 locuri cu taxă, 10 locuri studenţi din afara Uniunii Europene, a Confederaţiei Helvetice sau etnici români din afara graniţelor)

Studii de securitate - capacitate de şcolarizare: 60 locuri (32 granturi subvenţionate de la bugetul de stat, 28 locuri cu taxă)


În sesiunea iunie 2012 vor fi scoase la concurs doar locurile subvenţionate de la bugetul de stat şi locurile cu taxă 

Ştiinţe Politice - 124 locuri (93 granturi subvenţionate de la bugetul de stat, 31 locuri cu taxă)
Ştiinţe Politice în limba engleză - 55 locuri (50 granturi subvenţionate de la bugetul de stat, 5 locuri cu taxă)
Ştiinţe Politice în limba franceză - 50 locuri (30 granturi subvenţionate de la bugetul de stat, 20 locuri cu taxă)
Studii de securitate - 60 locuri (32 granturi subvenţionate de la bugetul de stat, 28 locuri cu taxă)
  

CALENDARUL ADMITERII

Sesiunea Iulie 2012

Înscrieri (depunerea dosarelor) : 9-18 iulie 2012, orele 9.00-14.00  
Desfășurarea examenului19-23 iulie 2012 
Data limită de afișare a rezultatelor26 iulie 2012 

DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE

Admiterea se face pentru fiecare program de studiu, clasamentul final fiind realizat în funcție de medie. Fiecare candidat se poate înscrie la toate cele patru programe de studii (Științe Politice în limba engleză, Științe Politice în limba franceză, Științe Politice (în limba română), Studii de securitate), dar, în cazul în care este admis la toate, nu poate fi înmatriculat decât la maxim două dintre ele (un singur program poate fi urmat pe locuri finanțate de la buget, al doilea putând fi urmat pe locuri cu taxă).

I. Media generală a admiterii la studiile universitare de licență (Științe Politice în limba franceză ; Științe Politice (în limba română) ; Științe Politice în limba engleză ; Studii de securitate) se constituie ca o medie aritmetică, după cum urmează : 

A). Pentru absolvenții liceelor cu profil socio-uman care au susținut examenul de bacalaureat in anul academic 2011-2012 se vor lua în calcul notele obținute în cadrul examenului de bacalaureat la probele obligatorii de limba română și de istorie. 

B). Pentru absolvenții liceelor cu profil real care au susținut examenul de bacalaureat in anul academic 2011-2012 se vor lua în calcul notele obținute în cadrul examenului de bacalaureat la probele obligatorii de limba română și de matematică. 

C). Pentru absolvenții liceelor cu profil socio-uman care au susținut examenul de bacalaureat în perioada 1995-2011 se vor lua în calcul notele obținute în cadrul examenului de bacalaureat la probele obligatorii de limba română și de istorie/geografie.

D). Pentru absolvenții liceelor cu profil real care au susținut examenul de bacalaureat în perioada 1995-2011 se vor lua în calcul notele obținute în cadrul examenului de bacalaureat la probele obligatorii de limba română și de matematică. 

E). Pentru absolvenții unor licee din alte state membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European și ale Confederației Elvețiene, se va constitui o comisie de cadre didactice care va echivala notele obținute de aceștia la examenul de bacalaureat (plecând de la grila ERASMUS) și le va calcula media de admitere comform prezentei metodologii. În acest caz, în dosarul de admitere trebuie inclus atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de către direcția de specialitate din cadrul Minsiterului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. 

II. Pentru programele de studii organizate într-o limbă străină (Științe Politice în limba franceză, Științe Politice în limba engleză) admiterea presupune și o probă eliminatorie (examen oral) de competențe lingvistice, notată cu Admis/Respins. 

În evaluarea competențelor lingvistice se vor lua în calcul : certificatele de competențe lingvistice (Cambrige C1, C2, DELF B1, B2,  DALF C1, C2) ; formația liceală integrală în limba franceză, respectiv engleză ; premiile obținute în cadrul unor olimpiade naționale (la limba franceză, respectiv engleză). Această probă va avea loc în perioada 19-20 iulie 2012


Departajarea candidaților aflați la egalitate pe ultimul loc se va face în funcție de media examenului de bacalaureat. În cazul în care şi mediile de la bacalaureat sunt egale, departajarea se va face în funcţie de nota obţinută la proba scrisă obligatorie de la limba română. 

Notă : Sunt declarați admiși (fără a mai participa la examenul de admitere) candidații care au obținut locul 1, 2, sau 3 la olimpiadele naționale, sau au obținut premii și mențiuni la olimpiadele internaționale pe timpul liceului (indiferent de clasă, specializare sau domeniu de studii). 

În perioada 19-23 iulie 2012 media generală a admiterii la programul de licență pentru care a optat un candidat se calculează pe baza dosarului depus. 

ACTELE NECESARE CONSTITUIRII DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

 1. Fișă tip de înscriere (în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv)fişa se poate descărca pentru completare pe calculator şi imprimare (format .doc) sau pentru completare de mână (format .pdf)
 2. Diplomă de bacalaureat (în original sau copie legalizată) sau diplomă echivalentă cu diploma de bacalaureat (în original sau copie legalizată) ori adeverință în original (semnată şi stampilată), în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoția 2012; ATENŢIE! Pe adeverință trebuie menționată media generală, notele de la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
 3. Certificat de naștere în copie legalizată;
 4. Adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru a urma facultatea la care candidează - original;
 5. Trei (3) fotografii tip buletin de identitat;
 6. Diploma de olimpic (copie), numai pentru candidații care se înscriu ca olimpici;
 7. B.I. sau C.I. în copie XEROX;
 8. Chitanța de plată a taxei de înscriere - original.
Persoanele care solicită scutirea de taxă de admitere vor prezenta unul din următoarele documente : 
a). copii legalizate după certificatele de deces ale părinților, în cazul celor orfani de ambii părinți ;
b). adeverință de la casa de copii, cazul celor aflați în această situație ; 
c). adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic în activitate a unuia dintre susținătorii legali ; 
d). adeverință din care să rezulte calitatea de personal angajat în Universitatea din București a unuia dintre susținătorii legali;
Scutirea de plată a taxelor de admitere se face de președintele comisiei de admitere pe facultate numai pe baza actelor prezentate de candidați, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile enunțate mai sus
 1. Opțional: certificate de competență lingvistică (Cambrige C1, C2, DELF B1, B2, DALF C1, C2) în original sau copie legalizată ;
 2. Opțional: diplomele care atestă obținerea unor premii și mențiuni în cadrul olimpiadelor naționale de limba franceză, respectiv limba engleză.
Notă: Actele necesare înscrierii vor fi depuse într-un dosar plic de culoare albă (format A4). 

Atenţie! În cazul înscrierii la concurs pentru mai mult de un program de studiu, se va depune câte un dosar complet pentru fiecare opţiune, unul din dosare fiind considerat principal, în funcţie de preferinţa candidatului. În dosarul principal, vor fi depuse toate actele în original, iar în dosarele suplimentare, actele vor fi depuse în copie, cu excepţia chitanţei ce dovedeşte plata taxei de înscriere, şi a anexei 1 din fişa de înscriere.

TAXE DE ÎNSCRIERE

Dat fiind că fiecare candidat se poate înscrie la toate cele patru programe de studii (Științe Politice în limba engleză, Științe Politice în limba franceză, Științe Politice (în limba română), Studii de securitate), taxa/taxele de admitere sunt următoarele: 

Depunerea unui singur dosar: 150 RON
Depunerea a două dosare: 225 RON (primul dosar 150 RON + al doilea dosar 75 RON)
Depunerea a trei sau patru dosare: 225 RON (primul dosar 150 RON + al doilea dosar 75 RON + al treilea dosar 0 RON + al patrulea dosar 0 RON).

Taxele de înscriere se pot achita pe loc la sediul Facultății din str. Sf.Ștefan 24.
 

PROCEDURI DE CONFIRMARE A LOCULUI OBŢINUT

În decurs de 3 zile de la afişarea rezultatelor, candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget, respectiv pe locurile cu taxă, au obligaţia de a confirma personal ocuparea respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei cereri, scrisă de mână şi semnată, în baza unui calendar şi a intervalului orar anunţat în acest scop la acel moment 

Candidaţii admişi pe locurile de la buget au obligaţia să aducă în momentul confirmării locului obţinut şi documentele solicitate la dosarul de înscriere în original. 

Candidații care au depus deja documentele în original în momentul înscrierii la admitere vor confirma locul obținut doar prin depunerea cererii de confirmare. 

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să aducă în momentul confirmării locului obţinut şi chitanţa care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (750 de lei; se achită la caseria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). 

Candidaţii care nu confirmă locul în termenul stabilit, vor fi eliminaţi definitiv din liste şi vor fi înlocuiţi cu următorii clasaţi. 

În urma încheierii primei perioade de confirmare a ocupării locurilor de la buget, listele vor fi refăcute prin eliminarea candidaților care nu au confirmat și prin reclasificarea candidaților admiși pe locuri cu taxă sau înscriși pe listele de așteptare, a căror medie de admitere le permite acest lucru. 

În termen de 3 zile de la afişarea noilor liste, candidaţii declaraţi admişi în urma reclasificării şi care nu se găseau pe primele liste au obligaţia de a confirma personal ocuparea respectivului loc, urmând procedurile de la prima etapă. 

Candidaţii nou admişi pe locurile de la buget în urma reclasificării au obligaţia să aducă documentele solicitate la dosarul de înscriere în original, dacă nu au făcut-o la momentul înscrierii la concursul de admitere. 

Candidaţii nou admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să aducă în momentul confirmării locului obţinut şi chitanţa care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (750 de lei; se achită la caseria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). 

Candidaţii nou admişi care nu confirmă locul în termenul stabilit, vor fi eliminaţi definitiv din liste şi vor fi înlocuiţi cu următorii clasaţi. 

După acest ultim termen, va mai fi organizată o nouă rundă de reclasificare, iar apoi se vor stabili listele finale. 

DUPĂ AFIŞAREA LISTELOR CU REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE, VA FI ANUNŢAT ŞI CALENDARUL RECLASIFICĂRILOR. 

CONTACT

admitere@fspub.unibuc.ro
Comments