Reclasificare 14.09.2013

Rezultatele examenului de admitere se gasesc aici: http://www.fspub.unibuc.ro/fspub/newsletter-fspub/admiterelicenta-reclasificare14092013

Rezultate admitere


Proba de verificare a competentelor lingvistice

Toti candidatii inscrisi la programele de licenta in limbi straine ale FSP (Stiinte Politice in limba engleza, Stiinte Politice in limba franceza) sunt rugati sa se prezinte la proba pentru verificarea competentelor lingvistice miercuri, 11 septembrie 2013, orele 9.00, in sala Dutu (Facultatea de Stiinte Politice, str. Sf. Stefan, nr. 24).

PROGRAME DE STUDII

Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București (FSPUB) organizează admiterea pentru studiile de licență în cadrul domeniului Științe Politice la următoarele programe de studii : 
 • Științe Politice în limba engleză (3 ani, cursuri și examinări integral în limba engleză)
 • Științe Politice în limba franceză (3 ani, cursuri și examinări integral în limba franceză)
 • Științe Politice (3 ani, cursuri și examinări în limba română)
 • Studii de securitate (3 ani, cursuri și examinări în limba română, cu module opționale în limbile engleză și/sau franceză)
Notă: La absolvire se oferă Diploma de licență în științe politice. Pentru cei care termină un program de studiu integral în limba franceză sau engleză, diploma va menționa acest lucru și permite obținerea fără examen a Certificatului de traducător autorizat emis de Ministerul Justiției).

NUMĂR DE LOCURI

In urma sesiunii de admitere din luna iulie la programele de licență ale FSPUB, au rămas disponibile următoarele locuri, 
care vor fi scoase la concurs în sesiunea de admitere din luna septembrie:

Ştiinţe Politice:
 83 de locuri cu taxă. 

Ştiinţe Politice în limba engleză: 1 loc la buget și 4 locuri cu taxă.

Ştiinţe Politice în limba franceză: 3 locuri la buget și 22 de locuri cu taxă.

Studii de securitate: 4 locuri la buget și 21 de locuri cu taxă.

CALENDAR

ÎNSCRIERE

3 - 10 septembrie 2013 (la secretariatul facultății din str. Sf. Ștefan 24, de luni până vineri de la orele 9,00 la 14,00, iar sâmbătă și duminică între 9,00 si 12,00).

Proba orală eliminatorie pentru verificarea competențelor lingvistice (pentru programele de studii în limbi străine): 

11 septembrie 2013 
 
AFIȘAREA PRIMELOR REZULTATE

12 septembrie 2013 


DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE

Admiterea se face în luna septembrie pentru fiecare program de studiu, clasamentul final fiind realizat în funcție de medie. Fiecare candidat se poate înscrie la toate cele patru programe de studii (Științe Politice în limba engleză, Științe Politice în limba franceză, Științe Politice (în limba română), Studii de securitate), dar, în cazul în care este admis la toate, nu poate fi înmatriculat decât la maxim două dintre ele (un singur program poate fi urmat pe locuri finanțate de la buget, al doilea putând fi urmat pe locuri cu taxă).

I. Media generală a admiterii la studiile universitare de licență (Științe Politice în limba franceză ; Științe Politice (în limba română) ; Științe Politice în limba engleză ; Studii de securitate) se constituie ca o medie aritmetică, după cum urmează : 

A). Pentru absolvenții liceelor cu profil socio-uman care au susținut examenul de bacalaureat in anul academic 2011-2012 sau 2012-2013 se vor lua în calcul notele obținute în cadrul examenului de bacalaureat la probele obligatorii de limba română și de istorie. 

B). Pentru absolvenții liceelor cu profil real care au susținut examenul de bacalaureat in anul academic 2011-2012 sau 2012-2013 se vor lua în calcul notele obținute în cadrul examenului de bacalaureat la probele obligatorii de limba română și de matematică. 

C). Pentru absolvenții liceelor cu profil socio-uman care au susținut examenul de bacalaureat în perioada 1995-2011 se vor lua în calcul notele obținute în cadrul examenului de bacalaureat la probele obligatorii de limba română și de istorie/geografie.

D). Pentru absolvenții liceelor cu profil real care au susținut examenul de bacalaureat în perioada 1995-2011 se vor lua în calcul notele obținute în cadrul examenului de bacalaureat la probele obligatorii de limba română și de matematică. 

E). Candidații la concursul de admitere, absolvenți ai studiilor liceale din alte state membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European și ale Confederației Elvețiene, pot candida la concursul de admitere în aceleași condiții prevăzute de lege ca și cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. La înscriere, fiecare cadidat are obligația de a prezenta atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale (www.cnered.edu.ro). Pentru admiterea la studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate de MEN. După îndeplinirea acestor condiții se va constitui o comisie de cadre didactice care va echivala notele obținute de aceștia la examenul de bacalaureat (plecând de la grila ERASMUS) și le va calcula media de admitere comform prezentei metodologii.  

II. Pentru programele de studii organizate într-o limbă străină (Științe Politice în limba franceză, Științe Politice în limba engleză) admiterea presupune și o probă eliminatorie (examen oral) de competențe lingvistice, notată cu Admis/Respins. 

În evaluarea competențelor lingvistice la proba orală se vor lua în calcul: certificatele de competențe lingvistice (Cambrige C1, C2, DELF B1, B2,  DALF C1, C2) ; formația liceală integrală în limba franceză, respectiv engleză ; premiile obținute în cadrul unor olimpiade naționale (la limba franceză, respectiv engleză). Această probă va avea loc pe data de 11 septembrie 2013


Departajarea candidaților aflați la egalitate pe ultimul loc se va face în funcție de media examenului de bacalaureat. În cazul în care şi mediile de la bacalaureat sunt egale, departajarea se va face în funcţie de nota obţinută la proba scrisă obligatorie de la limba română. 

Notă : Sunt declarați admiși (fără a mai participa la examenul de admitere) candidații care au obținut locul 1, 2, sau 3 la olimpiadele naționale, sau au obținut premii și mențiuni la olimpiadele internaționale pe timpul liceului, din domeniul științelor sociale și umaniste.  

Media generală a admiterii la programul de licență pentru care a optat un candidat se calculează pe baza dosarului depus. 

ACTELE NECESARE CONSTITUIRII DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

 1. Fișă tip de înscriere (în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv)fişa se poate descărca pentru completare pe calculator şi imprimare (format .doc) sau pentru completare de mână (format .pdf)
 2. Pentru absolvenții examenului de bacalaureat din sesiunea iulie 2013 - Diplomă de bacalaureat (în original sau copie legalizată) sau diplomă echivalentă cu diploma de bacalaureat (în original sau copie legalizată). Pentru absolvenții examenului de bacalaureat din sesiunea august 2013Diplomă de bacalaureat (în original sau copie legalizată) sau diplomă echivalentă cu diploma de bacalaureat (în original sau copie legalizată) ori adeverință în original (semnată şi stampilată), în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoția 2013Se acceptă și  copii legalizate ale diplomei de bacalaureat, respectiv ale adeverinței de susținere a bacalaureatului, însoțite de dovada depunerii originalului la o altă facultate. ATENŢIE! Pe adeverință trebuie menționată media generală, notele de la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.
 3. Pentru candidații care au susținut examenul de bacalaureat înainte de 2013: 1. Absolvenții care NU au urmat un program de studii universitare pe locuri subvenționate de la buget vor depune la înscriere Diploma de bacalaureat (în original sau copie legalizată) și o declarație notarială a candidatului care să ateste faptul că nu a mai urmat studii universitare de licență pe un loc subvenționat de la buget; 2. Absolvenții care au finalizat un program de studii universitare de licență pe locuri subvenționate de la buget pot candida numai pe locurile cu taxă și vor depune la înscriere Diploma de bacalaureat în copie legalizată; 3. Absolvenții care au urmat unul sau doi ani de studii de licență pe locuri subvenționate de la buget vor depune la înscriere Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată și o declarație notarială a candidatului care să precizeze pe ce perioadă a urmat studii universitare de licență pe un loc subvenționat de la buget, ori o adeverință eliberată de instituția unde a fost student care să ateste perioada în care au ocupat un loc subvenționat de la bugetul de stat.
 4. Diploma de OLIMPIC, în copie, numai pentru candidații care se înscriu ca olimpici (originalul va fi adus la confirmarea locului obținut)
 5. Certificat de naștere în copie legalizată;
 6. Candidații care și-au schimbat numele ca urmare a căsătoriei vor aduce și certificatul de căsătorie - copie legalizată;
 7. Orice act care atestă un altă situație de schimbare a numelui - copie legalizată;
 8. Adeverință medicală tip în original, din care să rezulte că este apt pentru a urma facultatea la care candidează, eliberată de către Cabinetul medical al liceului sau de către medicul de familie;
 9. Trei (3) fotografii tip buletin de identitate;
 10. B.I. sau C.I. în copie XEROX;
 11. Chitanța de plată a taxei de înscriere - original.
Persoanele care solicită scutirea de taxă de admitere vor prezenta unul din următoarele documente : 
a). copii legalizate după certificatele de deces ale părinților, în cazul celor orfani de ambii părinți ;
b). adeverință de la casa de copii, cazul celor aflați în această situație ; 
c). adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic în activitate a unuia dintre susținătorii legali ; 
d). adeverință din care să rezulte calitatea de personal angajat în Universitatea din București a unuia dintre susținătorii legali;
Scutirea de plată a taxelor de admitere se face de președintele comisiei de admitere pe facultate numai pe baza actelor prezentate de candidați, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile enunțate mai sus
 1. Opțional: certificate de competență lingvistică (Cambrige C1, C2, DELF B1, B2, DALF C1, C2) în original sau copie legalizată ;
 2. Opțional: diplomele care atestă obținerea unor premii și mențiuni în cadrul olimpiadelor naționale de limba franceză, respectiv limba engleză.
Notă: Actele necesare înscrierii vor fi depuse într-un dosar plic de culoare albă (format A4). 

Atenţie! În cazul înscrierii la concurs pentru mai mult de un program de studiu, se va depune câte un dosar complet pentru fiecare opţiune, unul din dosare fiind considerat principal, în funcţie de preferinţa candidatului. În cel puțin unul dintre dosare vor fi depuse toate actele în original, iar în celelalte dosare actele vor fi depuse în copie, cu excepţia chitanţei ce dovedeşte plata taxei de înscriere, şi a anexei 1 din fişa de înscriere.

TAXE DE ÎNSCRIERE

Dat fiind că fiecare candidat se poate înscrie la toate cele patru programe de studii (Științe Politice în limba engleză, Științe Politice în limba franceză, Științe Politice (în limba română), Studii de securitate), taxa/taxele de admitere sunt următoarele: 

Depunerea unui singur dosar: 150 RON
Depunerea a două dosare: 225 RON (primul dosar 150 RON + al doilea dosar 75 RON)
Depunerea a trei sau patru dosare: 225 RON (primul dosar 150 RON + al doilea dosar 75 RON + al treilea dosar 0 RON + al patrulea dosar 0 RON).

Taxele de înscriere se pot achita pe loc la sediul Facultății din str. Sf.Ștefan 24.
 

PROCEDURI DE CONFIRMARE A LOCULUI OBŢINUT

După afişarea rezultatelor (12 septembrie 2013), candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget, respectiv pe locurile cu taxă, au obligaţia de a confirma personal ocuparea respectivului loc prin depunerea la secretariatul FSPUB a unei cereri, scrisă de mână şi semnată, în baza unui calendar şi a intervalului orar anunţat în acel moment. 

Candidaţii admişi pe locurile de la buget au obligaţia să aducă în momentul confirmării locului obţinut şi documentele solicitate la dosarul de înscriere în original. 

Candidații care au depus deja documentele în original în momentul înscrierii la admitere vor confirma locul obținut doar prin depunerea cererii de confirmare. 

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să aducă în momentul confirmării locului obţinut şi chitanţa care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (750 de lei; se achită la caseria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). 

Candidaţii care nu confirmă locul în termenul stabilit, vor fi eliminaţi definitiv din liste şi vor fi înlocuiţi cu următorii clasaţi. 

PRIMA RECLASIFICARE
În urma încheierii primei perioade de confirmare a ocupării locurilor de la buget, listele vor fi refăcute prin eliminarea candidaților care nu au confirmat și prin reclasificarea candidaților admiși pe locuri cu taxă sau înscriși pe listele de așteptare, a căror medie de admitere le permite acest lucru. 

Candidaţii declaraţi admişi în urma reclasificării şi care nu se găseau pe primele liste au obligaţia de a confirma personal ocuparea respectivului loc, urmând procedurile de la prima etapă și respectând calendarul și orarul afișate pe site odată cu prima reclasificare. 

Candidaţii nou admişi pe locurile de la buget în urma reclasificării au obligaţia să aducă documentele solicitate la dosarul de înscriere în original, dacă nu au făcut-o la momentul înscrierii la concursul de admitere. 

Candidaţii nou admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să aducă în momentul confirmării locului obţinut şi chitanţa care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (750 de lei; se achită la caseria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”). 

Candidaţii nou admişi care nu confirmă locul în termenul stabilit, vor fi eliminaţi definitiv din liste şi vor fi înlocuiţi cu următorii clasaţi. 

După acest ultim termen, dacă este cazul, va mai fi organizată a doua reclasificare, iar apoi se vor stabili listele finale. 

CONTACT

admitere@fspub.unibuc.ro