FSPUB‎ > ‎Viitor student FSPUB‎ > ‎Admitere‎ > ‎

Admitere ciclul de master - septembrie 2013

Rezultatele examenului de admitere la programele de master ale FSPUB se gasesc aici: https://sites.google.com/site/fspubunibucro/fspub/newsletter-fspub/rezultateadmiteremasterseptembrie

IMPORTANT

In urma solicitarilor primite, perioada de inscriere la examenul de admitere la programele de master ale FSPUB se prelungeste pana pe data de 16 septembrie 2013 inclusiv.
Examenul oral va avea loc pe data de 17 septembrie 2013, orale 9.00.


PROGRAME DE STUDII - locuri disponibile

După încheierea examenului de admitere la programele de studii de master ale Facultății de Științe Politice, Universitatea din București, în luna septembrie va fi organizată o nouă sesiunea de admitere pentru locurile rămase neocupate, la toate cele 6 programe de studii ale FSPUB în cadrul domeniilor Științe Politice, respectiv  Relații Internaționale și Studii Europene, după cum urmează :


 •  Comparative Politics. Central and Eastern European Politics and Societies (2 ani, cursuri și examinări integral în 
  limba engleză / 2 years, courses and exams exclusively in English)
  Locuri rămase neocupate în urma sesiunii de admitere din luna iulie, care vor fi scoase la concurs în sesiunea de admitere din luna septembrie: 2 locuri subvenționate de la buget, 31 de locuri cu taxă.
 • Politică europeană și românească (2 ani, cursuri și examinări integral în limba română)
  Locuri rămase neocupate în urma sesiunii de admitere din luna iulie, care vor fi scoase la concurs în sesiunea de admitere  din luna septembrie: 57 de locuri cu taxă.
 • Relații Internaționale (2 ani, cursuri și examinări integral în limba română)
  Locuri rămase neocupate în urma sesiunii de admitere din luna iulie, care vor fi scoase la concurs în sesiunea de admitere  din luna septembrie: 7 locuri subvenționate de la buget, 29 de locuri cu taxă.
 • Studii europene (2 ani, cursuri și examinări integral în limba română)
  Locuri rămase neocupate în urma sesiunii de admitere din luna iulie, care vor fi scoase la concurs în sesiunea de admitere din luna septembrie: 7 locuri subvenționate de la buget, 32 de locuri cu taxă.
 • Politicile egalității de șanse în context românesc și european  (2 ani, cursuri și examinări în limba română și un semestru în limba franceză / 2 ans, un semestre de cours et examens en français)
  Locuri rămase neocupate în urma sesiunii de admitere din luna iulie, care vor fi scoase la concurs în sesiunea de admitere din luna septembrie: 2 locuri subvenționate de la buget, 32 de locuri cu taxă.

Locuri rămase neocupate în urma sesiunii de admitere din luna iulie, care vor fi scoase la concurs în sesiunea de admitere din luna septembrie: 7 locuri subvenționate de la buget, 32 de locuri cu taxă.

CINE POATE CANDIDA?

La admitere pot candida cetățeni români, precum și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European, și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

Recunoașterea studiilor efectuate de către cetățenii străini în afara României se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul Ministerul Educației, Cercetării,Tineretului și Sportului, înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat având obligația de a prezenta, la înscrierea la concurs atestatul de recunoașterea studiilor. 


ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

NOTA Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa fișa-tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, original;
NOTA Copia legalizată a Diplomei de Bacalaureat nu poate fi folosită la înscriere decât dacă este însoţită de o adeverinţă din care să rezulte că originalul a fost depus la o altă facultate pentru înscriere la examenul de admitere la master. În caz contrar nu se poate înscrie la concurs decât pentru locurile în regim cu taxă.
 • Pentru absolvenții care au susţinut examenul de licență în 2013 - diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta, original sau adeverinţă ;
NOTA Copia legalizată a Diplomei de licență nu poate fi folosită la înscriere decât dacă este însoţită de o adeverinţă din care să rezulte că originalul a fost depus la o altă facultate pentru înscriere la examenul de admitere. În caz contrar nu se poate înscrie la concurs decât pentru locurile în regim cu taxă.
 • Pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2013:
  a). Absolvenții care NU au urmat un program de studii universitare de master, pe locuri subvenționate de la buget, vor depune la înscriere - diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta -în original și o declarație notarială a candidatului care să precizeze faptul că nu au mai urmat studii universitare de master subvenționate de la buget;

  b). Absolvenții care au urmat studii universitare de master pe locuri subvenționate de la buget vor candida pe locurile cu taxă și vor depune la înscriere Diplomă de bacalaureat –în copie legalizată;

  c). Absolvenții care au urmat un an de studii un program de studii universitare de master, pe locuri subvenționate de la buget, vor depune la înscriere - Diplomă de licență -în original sau copie legalizată și o declarație notarială a candidatului care să precizeze câți ani au urmat studii universitare de master subvenționate.

  NOTĂ: Candidații la concursul de admitere, cetățeni absolvenți ai studiilor liceale și/ sau universitare de licență din alte state membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European și ale Confederației Elvețiene, au obligația de a prezenta atestatul/ ele de recunoaștere a studiilor eliberat(e) de către direcția de specialitate din cadrul Minsiterului Educației Naționale (www.cnered.edu.ro). Pentru admiterea la studii universitare de master cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate de MEN.
 • certificatul de naștere, în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie, în copie legalizată –dacă este cazul;
 • adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I. sau C.I. în copie;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universității.
Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:
- copii legalizate de pe certificatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);
- adeverințe de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
- adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susținătorilor legali;
- adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului.

Actele se vor depune la Comisia de admitere într-un dosar plic de culoare albă.

ATENȚIE! ÎNSCRIEREA SE FACE NUMAI PERSONAL

Candidaţii care doresc să susţină examen de admitere pentru mai mult de un program de studii universitare de master vor depune dosare de admitere la câte programe de master doresc să concureze – în primul se depun actele originale, iar în celelalte se depun copiile xerox ale actelor solicitate.  Pentru fiecare program de master trebuie redactat un proiect de cercetare specific tematicii programului respectiv.  

TAXELE DE INSCRIERE

Dat fiind că fiecare candidat se poate înscrie la mai multe programe de master, taxa/taxele de admitere sunt următoarele: 
Depunerea unui singur dosar: 150 RON
Depunerea a două dosare: 225 RON (primul dosar 150 RON + al doilea dosar 75 RON)
Depunerea a trei dosare: 225 RON (primul dosar 150 RON + al doilea dosar 75 RON + al treilea dosar 0 RON).

Taxele de înscriere se pot achita pe loc la sediul Facultății din str. Sf.Ștefan 24. 

CALENDAR

ÎNSCRIERE
3 - 10 septembrie 2013 (la secretariatul facultății din str.Sf.Stefan 24, de luni până vineri de la orele 9,00 la 14,00, iar sâmbătă și duminică între 9,00 si 12,00).


CONCURS DE ADMITERE
PROBĂ ORALĂ (susținerea proiectului de cercetare)
Proba orala va avea loc pe date de 12 septembrie 2013. Detaliile exacte privind inceperea examenului si programarea candidatilor vor fi afisate pe site in timp util.

CONFIRMAREA LOCURILOR: 13, 14 și 16 septembrie
Confirmarea locului obținut se face personal după cum urmează:
- confirmarea unui loc la buget se face prin compeltarea unei cereri și depunerea documentelor în original;
- confirmarea unui loc la taxă se face prin compeltarea unei cereri și depunerea la dosar a chitanței care dovedește achitarea sumei de 750 lei din taxa de școlarizarea.
ATENTIE: Valoarea totală a taxei de școlairaze anuală este de 3500 de lei, care poate fi achitată în două tranșe, sau, cu aprobarea decanului FSPUB, poate fi eșalonată în patru tranșe.